U kakvom se stanju trenutno nalazi Asocijacija kompozitora i muzičkih stvaralaca BiH najbolje govori činjenica da postoje dva paralelna upravna i nadzorna odbora

Skupština Asocijacije kompozitora i muzičkih stvaralaca BiH, kako saznaje Faktor, održat će se u petak u 12 sati sati u Hotelu "Holiday" u Sarajevu.

Hitna Skupština zakazana je na osnovu Urgencije Instituta za intelektualno vlasništvo, a sve u cilju otklanjanje nepravilnosti u radu.

Podsjetimo, Asocijaciju kompozitora i muzičkih stvaralaca BiH posljednjih mjeseci potresaju brojne afere, a u kakvom se stanju AMUS trenutno nalazi, najbolje govori činjenica da postoje dva paralelna upravna i nadzorna odbora.

Kako saznajemo na dnevnom redu bit će 13 tačaka, među kojima i usvajanje zapisnika: godišnji izvještaj za 2017. godinu, izvještaj nezavisnog revizora za 2017. godinu i godišnji finansijski izvještaj sa tabelarnim prikazom i obrazloženjem svih troškova kolektivne organizacije AMUS, godišnji plan i program rada i finansijski plan za 2019, te odluka da se vrši isplata autorskih naknada na način da se izvrši isplata autorskih naknada iz obračuna u kojem nisu utvrđene nepravilnosti, a da se sredstva kod autora i emitera, kod kojih su utvrđene nepravilnosti, ne isplate do momenta okončanja potpune provjere dostavljenih podataka i poduzetih radnji.

Na dnevnom redu naći će se i izmjene i dopune Statuta AMUS-a, pravilnik o poslovnoj tajni, pravilnik o raspodjele ubranih naknada, kao i pravilnik o muzičkim košuljicama, te analiza troškova poslovanja AMUS-a za 2017. godinu.