Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH. Prema novoj odredbi, odgovorna osoba zahtjev za finansijsku konsolidaciju društva s većinskim učešćem državnog kapitala može podnijeti nadležnom organu vlasti koji u tom privrednom društvu ima ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala do 30.11.2018. godine.

Realizirajući zaključak sa 158. sjednice, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija su pripremili, a Vlada Federacije BiH danas donijela Odluku o odobravanju izdvajanja 1.100.000 KM iz tekuće rezerve za 2018. godinu. Sredstva su namijenjena Aluminiju d.d. Mostar za plaćanje troškova angažmana revizorske kuće i za druge troškove.

Naime, na prošloj sjednici Vlada je zadužila Upravu i Nadzorni odbor Aluminija da, u roku od 30 dana, nađu kredibilnu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja ove kompanije.

Što se tiče kadrovskih rješenja, za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo Vlada FBiH danas je ovlastila Miru Bradaru.