Begić: Ponudit ćemo Vladi FBiH realna rješenja za uspostavu efikasne javne uprave

objavljeno: 12.02.2017. u 11:21

Predstavnici Agencije za državnu službu FBiH spremni su članovima Federalne vlade prezentirati dokument “Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive“, koji bi trebao rezultirati boljim rješenjima u javnoj upravi.

To je potvrdio u intervjuu za Fenu vršitelj dužnosti direktora Agencije Refik Begić, nakon što je Vlada u novembru prošle godine donijela zaključak o održavanju posebne tematske sjednice o stanju u javnoj upravi, kojim je zadužila Agenciju da pripremi stručnu analizu u ovoj oblasti.

Analiza je sačinjena u četiri tematske cjeline, koje se odnose na nadležnosti Agencije i postignute rezultate rada, posljedice po sistem državne službe koje su nastale nakon izvršene ocjene ustavnosti Zakona o državnoj službi u FBiH, sa akcentom na trenutnu fragmentiranost državne službe donošenjem kantonalnih zakona o državnoj službi.

Navedeni dokument, po njegovim riječima, Vladi daje jasnu sliku o stanju u državnoj službi i javnoj upravi i nudi realna rješenje za zagarantirano uspostavljenje efikasne i uspješne javne uprave, kadrovski i funkcionalno.

- Zapravo, imat ćemo državnu službu kakvu u Federaciji odnosno državi žele vidjeti naši građani i Evropska komisija. Što se prije budemo dali u ovaj posao, to ćemo prije postati članicom EU, što je strateški cilj svih relevantnih političkih opcija u našoj domovini – kaže Begić. 

Zato su upolenici Agencije i eksperti u ovoj oblasti, pojašnjava, nastojali prikazati podatke o broju organa uprave (budžetski korisnici), kao i subjekata sa javnim ovlaštenjima (nebudžetski korisnici).

- Vršili smo analizu uporednih pokazatelja o broju uposlenih i troškovima koji se proizvedu u procesima vršenja usluga, zaključili smo i predložili optimizaciju javne uprave. Ta optimizacija odvijat će se u nekoliko koraka koji će pratiti novi zakonodavni okvir koji se odnosi na funkcionalno-organizacioni i službenički sistem u javnoj upravi – kazao je Begić.

Odgovarajući na pitanje u kojoj je fazi utvrđivanje optimalnog broja zaposlenih u organima svih nivoa vlasti kaže da je Vlada FBiH poduzela mjere za implementaciju ovog cilja.

- Optimizacija broja uposlenih u organima uprave je izuzetno važan dio sveukupne reforme. Treba se odvijati u nekoliko faza,  koje su opisane u dokumentu i one podrazumjevaju mjere u cilju ekonomski održivog i efikasnog administrativnog aparata – naglašava Begić. 

Istovremeno “kanton, u skladu sa svojim potrebama i na osnovu zajedničkih principa utvrđenih u federalnom zakonu, normativno uređuju status državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima te u organima uprave grada i općina“.

Dakle, Agencija predlaže da se na federalnom nivou isključivo uređuje za sve organe u Federaciji BiH: načela javne službe, sistem plaća i naknada, konkursne procedure, centralni registar zaposlenika, radna mjesta zaposlenika – pozicije/zvanja, razvoj karijere, mobilnost kadrova, stručno obrazovanje i usavršavanje, prava zaposlenika, centralna jedinica za upravljanje ljudskim resursima, drugostepeno rješavanje po žalbama, sistem kompetencija, kriteriji za prestanak radnog odnosa i revizija radnih mjesta.

 - Pitanja koja bi se uređivala na kantonalnim nivoima za kantonalne organe i federalna vlast za federalne organe obuhvatala bi: kadrovska planiranja, dužnosti zaposlenika, kriteriji i mjerila za plaće, uvjeti rada, planiranje i analiza potreba za stručnim obrazovanjem i usavršavanjem, disciplinska odgovornost, ocjenjivanje, interna mobilnost – interni premještaj; interni registar i nagrađivanje – rekao je Begić.

Komentirajući problem podjele nadležnosti iz segmenata zapošljavanja i same državne službe Begić je naveo da u Federaciji ništa nije podijeljeno u upravi jer je “uprava jedinstven sistem“.

- Sve nadležnosti su zajedničke i smatram da ni jedan nivo vlasti nema pravo da zagovara neku podijeljenu nadležnost, ili u praksi narodski rečeno ovo je moja nadležnost, a ista ta nadležnost je tuđa odgovornost. Svi koji na taj način nastupaju nisu odgovorni prema građanima, jer tada obezbjeđuju alibi za nešto što neće biti u stanju riješiti i tražit će izgovor da su drugi nivoi krivi što to nije urađeno – mišljenja je Begić.

Za njega je neprihvatljivo da se zaposlenici u javnoj upravi na različitim nivoima vlasti koji su uspostavljeni ustavnim uređenjem Federacije BiH različito tretiraju i vrednuju.

Zato smatra da su svi problemi zajednički, pri čemu je i Ustavni sud FBiH to pitanje definirao kao zajedničke nadležnosti u ovoj oblasti.

Stoga poručuje da je obaveza svih “efikasna provedba svih akata kroz odgovarajuće administrativne strukture kako bi bili dio evropske zajednice kojoj težimo i za koju su se svi opredijelili“.

Agencija za državnu službu zalaže se za odgovornu i sposobnu administraciju koja je u stanju da izvrši potrebe građana i zaštiti i omogući brzo ostvarivanje njihova prava.