Bivši kandidat za člana Predsjedništva BiH svojoj firmi iz budžeta osigurao poslove vrijedne 1,4 miliona KM

Objavljeno: 10.09.17 u 21:02 Autor: N. P.

Halil Tuzlić, bivši načelnik Općine Breza i kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda na prošlim općim izborima, tokom 2016. godine je, do isteka svog mandata, u svojstvu općinskog načelnika sa vlastitom građevinskom kompanijim sklopio ugovore vrijedne 1.385.009 KM.

Halil Tuzlić
Halil Tuzlić

Radi se o kompaniji TB Inženjering, koju je Tuzlić osnovao, a naknadno je, kako bi izbjegao sukob interesa, vlasništvo nad firmom prebacio na svog zeta Evelina Smailbegovića, što je i sam priznao. Upravo je u periodu Tuzlićevog „načelnikovanja“ TB Inženjering postao gotovo pa ekskluzivni izvođač svih građevinskih radova finansiranih iz općinskog budžeta.

Tako je bilo i u 2016. godini, kada je Općina Breza sa firmom TB Inženjering zaključila četiri ugovora i dva okvirna sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 1.385.009 KM, pokazuje posljednji izvještaj Ureda za reviziju institucija FBiH.

Nedovršeni poslovi

Tako je za rekonstrukciju i dogradnju lokalne ceste Haldija i odvojka prema groblju Liješće proveden otvoreni postupak i predviđeno je zaključenje okvirnog sporazuma na period od tri godine, a procijenjena vrijednost je iznosila 350.000 KM. Obavještenje o nabavci je objavljeno 9. maja 2016. godine, a kao rok za dostavu ponuda je naveden 2. juni 2016. godine, što je protivno Zakonu o javnim nabavkama, koji kao minimalan rok za prijem ponuda predviđa 45 dana od slanja obavještenja o nabavci na portal javnih nabavki.

U skraćenom postupku je kao izvođač odabran upravo TB Inženjering sa cijenom od 327.730 KM sa popustom i PDV-om, a ugovor je zaključen 26. jula 2016. godine. Iako Zakon o javnim nabavkama predviđa da se odredbe zaključenog okvirnog sporazuma ne mogu mijenjati, Tuzlić je u septembru 2016. godine donio Odluku o odobravanju zaključivanja pojedinačnog ugovora u vrijednosti od 327.730 KM, odnosno na ukupan iznos okvirnog sporazuma i rokom završetka radova od 60 dana od uvođenja dobavljača u posao te je isti zaključen 5. septembra 2016. godine.

Realizacija ugovora, međutim, nije izvršena prema predviđenom obimu pa je u aprilu 2017. godine Općina Breza izvođaču dostavila Izjavu o raskidu ugovora, nakon čega je izvođač radova pokrenuo sudski spor radi poništenja Izjave o raskidu ugovora.

TB Inženjering je dobio i posao sanaciju postojeće lokalne samobraćajnice u mjestu Potkraj, ukupne vrijednosti 52.456 KM, iako je Planom nabavki predviđeno da ta vrijednost ne smije premašiti 49.900 KM. Za projekat vodosnabdijevanja naselja Trtorići i Opreč sa izvorišta „Dadjevac“ faza II, Općina je 2. oktobra 2015. godine zaključila ugovor sa TB Inženjeringom u ukupnoj vrijednosti od 157.115 KM, sa rokom izvođenja radova od deset mjeseci od uvođenja dobavljača u posao.

Krajem 2016. godine Općina je ukazala izvođaču da se radovi na realizaciji projekta već duže vrijeme ne izvode i da se poduzmu mjere kako bi se radovi ubrzali i uskladili sa ugovorenim planom građenja. Tek u aprilu 2017. godine utvrđen je novi rok izvođenja radova od 25 radnih dana. Početkom juna 2017. godine komisijski je izvršen pregled izvršenih radova, kojoj nije bila raspoloživa dokumentacija građevinskog dnevnika i građevinske knjige, a između ostalog, utvrđeno je da se radovi i dalje izvode i da nisu okončani.

- Revizijom smo utvrdili da izvođač radova nije poštivao ugovor, jer radove nije izveo prema predviđenom obimu i utvrđenim rokovima, nego samo 29,79 posto, a nisu završeni ni do juna 2017. godine, niti je svaku započetu sedmicu zakašnjenja postupio u skladu sa članom 13. Ugovora i platio kaznu u iznosu od 2 posto od ukupne vrijednosti ugovorenih radova iako je bio u obavezi, a Općina nije poduzela aktivnosti kako bi se ugovorena kazna i naplatila – navode revizori.

Za projekat proširenja obuhvata sistema javnog vodosnabdijevanja prema naselju Bukovik – III faza zaključen je ugovor u augustu 2016. godine sa TB Inženjeringom u vrijednosti od 119.738 KM, a na osnovu okvirnog sporazuma iz 2013. godine. Iako se ugovorom dobavljač obavezuje izvesti radove u roku od 60 dana, a najkasnije do 9. oktobra 2016. godine, radovi nisu završeni u predviđenom obimu i roku.

Prema izvještaju nadzornog organa od 8. novembra 2016. godine, radovi se nisu izvodili od kraja augusta 2016. godine, a stepen realizacije je iznosio samo 26 posto u odnosu na ugovoreni iznos. Izvođač zbog toga, naravno, nije platio ugovorenu kaznu, a Općina nije poduzela aktivnosti kako bi se ugovorena kazna naplatila.

Za rekonstrukciju pješačke staze potez Osnovna škola „Safet beg Bešagić“ do doma u Mahali evidentirano je pet privremenih situacija u periodu od 19. augusta do 11. oktobra 2016. godine u ukupnom iznosu od 53.787 KM. Ugovor o izvođenju radova zaključen je u julu 2016. sa TB Inženjeringom u ukupnom iznosu od 66.716 KM. Nadzorni organ ispred Općine je u oktobru i novembru 2016. godine izvršio uvid u izvedene radove i konstatirao nedostatke i naložio predstavniku izvođača da iste otkloni u što skorijem vremenu.

Izvođač to nije uradio, baš kao što nije platio kaznu, a Općina nije poduzela aktivnosti kako bi ona bila naplaćena. Općina je tek u 2017. godini, po dolasku novog načelnika, pokrenula sudske postupke za dva projekta i to za izvođenje radova na proširenju obuhvata javnog vodosnabdijevanja prema naselju Bukovik te za izvođenje radova na izgradnji lokalnog vodovoda za naselje Slivno.

Socijalna pomoć za partnere

Za realizaciju tekućih transfera u iznosu od 1.363.272 KM, što je za 425.472 KM više u odnosu na planirana sredstva, nije objavljen javni poziv, niti je podjela vršena na osnovu postojećih kriterija i programa. Krajnji korisnici nisu imali obavezu pravdanja utroška tih namjenskih sredstava. Na spisku osoba koje su primile jednokratnu socijalnu pomoć, koja je svojevremeno objavljena na zvaničnoj internet stranici Općine Breza, nalaze se uposlenici Općine i njihovi roditelji, predsjednik lokalnog Merhameta, predsjednici mjesnih zajednice i njihove supruge, supružnici uposlenika Centra za socijalni rad te predsjednici lokalnih odbora stranaka koje su podržale Tuzlića kao nezavisnog kandidata za načelnika.

Spisak je u međuvremenu izbrisan sa stranice. Transferi neprofitnim organizacijama, u iznosu od 212.447 KM, realizirani su isključivo na osnovu zaključaka Halila Tuzlića, a za sva podijeljena sredstva nije tražen izvještaj o njihovom namjenskom utrošku.

Revizori su u Izvještaju o finansijskom poslovanju Općine Breza za 2016. godinu dali negativno mišljenje, a kao jedan od osnova za to je navedeno neiskazivanje potraživanja u iznosu od 699.281 KM, za koja je nadležni sud izdao rješenja o izvršenju po osnovu izdatih rješenja za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalnu naknadu.

Općina također nije planirala i pratila namjenski utrošak u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu FBiH i Odlukom o građevinskom zemljištu, niti je vodila evidenciju o prikupljenim, a neutrošenim sredstvima.

- Obzirom da nije osigurana potrebna evidencija, ne možemo potvrditi da su ostvareni prihodi korišteni namjenski, odnosno realno iskazani. Posljedica navedenog, da su sredstva u iznosu od najmanje 40.000 KM nenamjenski utrošena, jer nisu evidentirana na razgraničenim prihodima, zbog čega su prihodi precijenjeni za isti iznos, a samim tim finansijski rezultat i neraspoređeni višak rashoda nad prihodima nisu tačno iskazani – stoji u izvještaju.

Namjenska sredstva u iznosu od 250.162 KM je Tuzlić, sudeći prema nalazu revizora, potrošio za tekuću likvidnost. Prilikom planiranja izrade, donošenja i izvršenja budžeta za 2016. godinu nisu, tvrde revizori, poštivane odredbe Zakona o budžetima u FBiH, s obzirom da nije planirano pokriće akumuliranog deficita u narednih pet godina, koji je 2015. godine iznosio 1.741.958 KM.

Ostvareno je prekoračenje budžeta u iznosu od 75.073 KM, a zbog nedonošenja privremene mjere radi uravnoteženja budžeta je ostvaren negativan finansijski rezultat u 2016. godini u iznosu od 199.251 KM te je povećan neraspoređeni višak rashoda nad prihodima koji je na kraju 2016. godine iznosio 1.909.533 KM.