Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac danas boravi u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu, a koja je počela sastankom sa rukovodstvom Kantona i Grada Bihaća na čelu sa kantonalnim premijerom Mustafom Ružnićem.

U fokusu posjete ministrice Borovac, tokom koje je obišla lokacije na kojima su smješteni migranti, je pitanje zaštite prava djece kao najugroženije kategorije migranata. To je bila tema i na sastanku koji su ministrica Borovac i ministar Hazim Kapić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike USK održali sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija koje su uključene u aktivnosti vezane za povećan priliv migranata i njihov tranzit kroz našu zemlju, odnosno predstavnicima Službe za poslove sa Strancima Ministarstva sigurnosti BiH, Međunarodne organizacije za migracije, Svjetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a, UNHCR-a, UNFPA, Generalne direkcije za evropsku civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć (DG ECHO), Federalnog ministarstva zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, centara za socijalni rad, domova zdravlja, kantonalne bolnice...

Na ovom sastanku je kao gorući problem istaknuto kako je pitanje javnog zdravlja svojevrsno sigurnosno pitanje, odnosno da je prioritet u daljem djelovanju osiguravanje kvalitetne zdravstvene zaštite migranata, kao i domicilnog stanovništva. Posebna zabrinutost iskazana je zbog loših uslova u Trnovi kampu i Borićima, odakle su izmještene sve porodice sa djecom i djeca bez pratnje.

Ministrica Borovac je iznijela podatke Službe za poslove sa strancima prema kojima je među više od 20.000 otkrivenih migranata evidentirano više od 500 djece, dok je nedavno u bihaćkoj regiji otkriveno 66 djece bez pratnje roditelja koja su smještena u prihvatne centre Bira i hotel Sedra u Bihaću. Trenutno je više od 190 djece smješteno u Sedri i Biri te 102 u Izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac kod Mostara. Do sada je 19.313 migranata izrazilo namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH, a podneseno je 1.310 zahtjeva za azil u kojima je evidentirano i 306 maloljetnika, od čega njih pet bez pratnje roditelja.

Na sastancima je naglašeno kako je potrebno omogućiti dodatne smještajne kapacitete kao i registraciju migranata kako bi se došlo do preciznijih podataka i o najugroženijim kategorijama kao što su djeca.

-       Svjesni smo rizika da su ova djeca više od druge izložena prijetnji seksualnom iskorištavanju i trgovini ljudima kao i drugim oblicima nasilja. Upravo zbog toga i insistiramo na poštivanju UN-ove Konvencije o pravima djeteta koja predviđa jednak tretman i zaštitu djece bez obzira na njihov status, a evidetiranje djece migranata je preduslov za njihovu zaštitu – navela je ministrica Borovac izražavajući zahvalnost naročito zdravstvenim radnicima na nesebičnom doprinosu na terenu i pomoći koju pružaju naročito djeci migranata.

Ona je potcrtala kako problematika povećanog priliva i tranzita migranata nije problem samo USK nego cijele Bosne i Hercegovine naglašavajući kako je upravo sa ciljem smanjenja pristiska na bihaćku regiju gotovo hiljadu migranata smješteno u IPC Salakovac, Azilantski centar u Delijašu, Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu kao i bivšoj kasarni Ušivak kod Sarajeva.

-       Ovdje smo da poručimo da Unsko-sanski kanton nije sam u rješavanju izazova uzrokovanih prilivom migranata. Neophodno je da se uspostavi kvalitetnija saradnja u cilju jasnog artikuliranja potreba sa terena kako bi se efikasnije kreirale mjere i djelovalo sa svih nivoa vlasti – poručila je ministrica Borovac.

Naglašeno je kako sistem uspostavljen u Salakovcu može služiti kao dobar model za djelovanje ostalih centara, naročito onih u koje se smještaju ugrožene kategorije – porodice sa djecom, stare i iznemogle osobe. U Salakovcu je pored uvjetnog smještaja i redovne ishrane na bazi tri obroka dnevno osigurana i primarna zdravstvena zaštita, vakcinacija 35 djece, organiziran neformalan vid obrazovanja kroz učenje jezika, kreiran je kutak za djecu... Sve to je rezultat efikasne saradnje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice sa domaćim i međunarodnim partnerima prije svih IOM-a, UNICEF-a, UNHCR-a, Crvenog krsta/križa Grada Mostara i Federacije BiH, nevladinih organizacija BHWI, Save the Children, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.