U tu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Danom početka primjene te odluke prestaje da važi Odluka o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa iz 2020. godine.

Za realizaciju današnje Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svojih ovlaštenja.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je, privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo Federalnom ministarstvu trgovine, uputilo zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, a na što je mišljenje dalo i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Uz zahtjev je priložena i Odluka direktora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o utvrđivanju prodajne cijene gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce).

- Energoinvest je, u svojoj analizi koja je sastavni dio zahtjeva, naveo kretanje prodajne cijene gasa na tržištu u posljednjih godinu dana - saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.