Navedeni zahtjev se odnosi na neusklađenost odredbi osporavanog zakona sa odredbama Ustava Bosne i Hercegovine koje se odnose na uspostavu jedinstvenog tržišta na cijeloj državnoj teritoriji, ljudska prava i osnovne slobode, međunarodne standarde i nediskriminaciju.

U zahtjevu za ocjenu ustavnosti se, između ostalog, naglašava da je Zakon o tehničkim propisima Republike Srpske u suprotnosti sa državnim Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti, te da se njime uspostavlja neustavni, paralelni sistem infrastrukture kvaliteta.

Njegovim odredbama ignorišu se propisi i standardi na nivou Bosne i Hercegovine, razgrađuje njeno unutrašnje tržište i različito tretiraju prava građana na način da se daje prednost pravnim osobama registrovanim na teritoriji entiteta Republika Srpska. 

Djelotvorno sredstvo za osiguranje prava na slobodu kretanja roba i usluga, slobodnu tržišnu privredu u Bosni i Hercegovini, zabranu diskriminacije i uspostavu funkcionalnog ekonomskog poretka jeste uklanjanje propisa koji to onemogućava.