Nastava počinje 1. septembra 2020. godine za sve učenike u skladu sa Školskim kalendarom za školsku 2020/2021. godinu.

Prvi nastavni dan, škole vrše prijem učenika prvih razreda te učenika 5. i/ili 6. razreda koji prelaze iz razredne nastave u predmetnu nastavu. Preporučuje se da se prijepodne izvrši prijem učenika prvih razreda po odjeljenjima na otvorenom ili u salama za tjelesni odgoj, pojedinačno po odjeljenjima sa po sat vremena razlike između odjeljenja u posebno određenim terminima, poštujući sve epidemiološke mjere. U pratnji učenika na prijemu dozvoljeno je da bude samo jedan roditelj/staratelj.

Poslijepodne, prvi dan nastave, vrši se prijem učenika 5. i/ili 6. razreda koji prelaze iz razredne nastave u predmetnu nastavu od strane razrednika koji će učenicima dostaviti raspored časova i sve servisne informacije vezane za organizaciju online nastavnog procesa u školi.

Za učenike ostalih razreda, prvi nastavni dan nastava se organizuje i realizuje po online modelu u trajanju od jednog sata, pri čemu će razrednik dostaviti učenicima raspored časova, upoznati ih sa modalitetima rada i pružiti sve neophodne informacije.

Razredna nastava

Od 2. septembra u razrednoj nastavi realizira se kombinovani model nastave po grupama sa maksimalno 15 učenika, s minimalnim razmakom između učenika od 1,5 metar. Prvi dan školske godine treba biti posvećen predavanjima i diskusijama o načinima i značaju prevencija COVID-19 u školskoj sredini.

Poželjno je da u učionici budu i vizuelni materijali poput postera i brošura koji ukazuju na važnost održavanja fizičke distance i potrebe održavanja lične higijene. U svakoj učionici na ulazu, kraj vrata treba da je postavljen sto sa dezinfekcionim sredstvom za slobodnu upotrebu učenicima i nastavnicima.

Učionice u kojima borave učenici potrebno je redovno provjetravati. Sa učenicima u kontakt dolazi isključivo nastavnik razredne nastave te nastavnici stranog jezika, vjeronauke i informatike (4. razred). Obaveza nošenja zaštitnih maski za učenike i radnike škole propisana je Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Čas traje 30 minuta, a pri realizaciji nastavnih sadržaja preporučuje se frontalni i individulani oblik rada. Grupni/timski rad iz epidemioloških razloga nije preporučljiv. U slučaju potrebe direktor škole može odrediti drugog stručnog radnika kao zamjenu u

Predmetna nastava

Učenici predmetne nastave od 5. i/ili 6. razreda, nastavu pohađaju po aktivnointeraktivnom modelu online nastave standardiziranom u Metodologiji realizacije online nastave. To podrazumijeva aktivnu interakciju nastavnika sa učenikom uz optimalnu upotrebu audio i/ili video komunikacije sa učenicima.

Čas traje 30 minuta po redovnom rasporedu. Škole koje rade u smjenama, trebaju planirati rotaciju smjena. Mali odmori traju 5 minuta uz pauzu od 20 minuta između 3. i 4. časa.

Učenici s teškoćama u razvoju

Važno je da svaki nastavnik za učenike koji odgojno-obrazovni proces pohađaju prema Individualno prilagođenom programu rada, ima informaciju da li učenik može koristiti određene platforme ili alate tokom online nastave ili je za učenika jednostavnije da koristi materijale dostavljene putem Google drive-a, web stranice ili e-mail poruke.
U odnosu na individualne karakteristike učenika i njegove odgojno-obrazovne potrebe materijale za rad je potrebno kreirati koristeći prilagodbe koje učeniku olakšavaju učenje.

Produženi boravak

Škole koje organiziraju rad produženog boravka isto čine u skladu sa epidemiološkim preporukama. Produženi boravak radi svaki nastavni dan u redovnom radnom vremenu. Potrebno je obezbjediti potrebnu kvadraturu od 2 m² po učeniku i na osnovu raspoloživog prostora formirati grupe, uz obezbjeđenje minimalne distance između učenika. U skladu sa prostornim kapacitetima škole, moguće je privremeno i proširiti kapacitete površine za rad produženog boravka unutar škole. Pomoćno-tehničko osoblje škole u toku rada produženog boravka koristi svaku moguću priliku da vrši čišćenje i dezinfekciju prostorija koje učenici koriste u produženom boravku, kao i pratećeg inventara i namještaja.

Nastavnicu u produženom boravku se brinu za pravilnu dezinfekciju korištenih didaktičkih sredstava. Voditelji grupa planiraju poseban fleksibilan program rada za produženi boravku i brinu o obezbjeđenju kontrolisanog okruženja za rad i učenje, posebno sa aspekta da učenici duži period ostaju u boravku i mogu u aktivnostima zaboraviti na preporučene epidemiološke mjere i smjernice. Voditelji grupa u svakoj mogućoj prilici realiziraju usmjerene i slobodne aktivnosti grupa u dvorištu škole.

Srednje škole

Prijem učenika prvih razreda će svaka srednja škola realizirati na način i u skladu sa predloženim Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo od 18.8.2020. godine Svaka srednja škola će na način koji je u skladu sa prostornim kapacitetima izvršiti prijem učenika prvih razreda, uz maksimalan boravak od 90 minuta u prostorijama škole. Svi učenici i nastavnici su dužni nositi maske od ulaska u školu/školsko dvorište, za vrijeme boravka u školi do izlaska iz škole/školskog dvorišta.

Ostala odjeljenja škole prvi dan nastave imaju online nastavu u trajanju od jednog sata, pri čemu će razrednik dati učenicima rasporede časova, upoznati ih sa modalitetima rada i pružiti ostale servisne informacije. Prvi dan nastave biti će utvrđen i termin prvog online roditeljskog sastanka gdje će se roditeljima dati sve potrebne informacije o radu škole te upoznati roditelji sa novim aktima i smjernicama koje je Ministarstvo dostavilo školama. Prvi dan školske godine biće posvećen predavanjima i diskusijama o načinima i značaju prevencija COVID-19 u školskoj sredini.

Detaljnije informacije o realizaciji nastave u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo možete pročitati na ovom linku.