Ukoliko budu prihvaćeni zahtjevi Elektroprijenosa BiH i Nezavisnog operatora sistema (NOS) u BiH za povećanje tarifa, doći će do poskupljenja cijene struje, što će osjetiti i privreda i domaćinstva.

- Promjene tarifa za usluge koje pružaju NOSBiH i Elektroprijenos BiH ne utječu automatski na cijene za krajnje kupce koji su priključeni na distributivni sistem. U Bosni i Hercegovini je 1.559.382 kupaca priključeno na distributivni sistem, a samo 14 na prijenosni sistem. Podsjećamo da je DERK u više navrata tokom prethodnih godina smanjivao tarifu za usluge prijenosa i tarifu za sistemsku uslugu, ali se to nije direktno odražavalo na smanjenje cijena za krajnje kupce struje. U cijeni električne energije za krajnje kupce najveći udio ima veleprodajna cijena energije koju diktira regionalno veleprodajno tržište, a koja je u prethodne tri godine imala rastući trend. Znatan udio u cijeni za krajnje kupce ima i distributivna mrežarina, čiji je sastavni dio tarifa za prijenos, tarifa za rad NOS-a BiH i tarifa za sistemsku uslugu. Distributivnu mrežarinu u entitetima određuju nadležne regulatorne komisije FERK i RERS, ali se u praksi izmjene ovih mrežarina dešavaju vrlo rijetko. Naprimjer, u Federaciji BiH u prethodnih sedam godina distributivna mrežarina je promijenjena samo jednom 2017. godine – pojasnili su za Faktor iz Regulatorne komisije za električnu energiju BiH (DERK).

U Udruženju poslodavaca Federacije BiH tvrde da će, ukoliko se prihvati zahtjev Elektroprijenosa i Nezavisnog operatora sistema BiH, doći do poskupljenja struje.

– Ukoliko DERK prihvati prijedloge, to će značiti povećanje cijene mrežarine na prenosnoj mreži i povećanje ukupne cijene električne energije od tri do četiri posto, odnosno ukupnih troškova nabavke električne energije za sve velike kupce u BiH priključene na visoki napon. Kao posljedica toga, u narednom koraku bi došlo do povećanja distributivnih mrežarina, a što bi imalo direktni utjecaj na sve kupce električne energije, uključujući i domaćinstva, te bi na koncu rezultiralo povećanjem cijena proizvoda i usluga – saopćeno je iz UPFBiH.

U Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH (FERK) ne znaju ništa o navodnom poskupljenu struje.

- Mi nismo primili zahtjev za izmjenu cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge javnih snabdjevača u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – odgovorili su iz FERK-a.

Nakon održanih rasprava, pripremljeni su izvještaji voditelja ovih postupaka, koji su 27. decembra 2019. godine dostavljeni učesnicima na raspravi, uz poziv da do 21. januara 2020. godine DERK-u dostave svoje komentare na ove dokumente. U narednom periodu DERK će razmotriti sve pristigle komentare i ostale dostupne činjenice, te potom donijeti odluke u tarifnim postupcima, pojasnili su iz DERK-a.