Optužnica pored Edina Arslanagića, bivšeg generalnog direktora Bosnalijeka, tereti i Šefika Handžića, Hasana Šepu, Aidu Selvić i Jasmina Šepu za inkriminacije koje su, prema tužbenim navodima, počinili kao uposlenici farmaceutske kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo, te firmi Brštanica d.o.o. Sarajevo i Carpe Diem Sarajevo.

Vještakinja Raić iz Društva za vještačenja i procjene – Vještak d.o.o. Mostar, koju je angažirala odbrana treće i petooptuženog, nastavila je iznošenje nalaza i mišljenja, sačinjenog na temelju sudske naredbe iz novembra prošle godine.

Analizirajući segment u vezi s pružanjem ugostiteljskih usluga firme Brštanica koji se odnosi na 'tople obroke', odnosno tačku 1. optužnice, a temeljen na Ugovoru između Bosnalijeka i Brštanice iz 2002. godine, vještakinja se fokusirala na obimnu dokumentaciju i poslovne promjene, uključujući detaljan, tabelarni pregled ispostavljenih faktura, cijenu koštanja pripravka obroka i ostvarenu razliku.

Konstatacije Tužilaštva paušalne

Prezentirani podaci pokazuju da su ukupni prihodi Brštanice po osnovu toplih obroka u inkriminiranom periodu 2005-2012. godina iznosili oko 11,8 miliona KM, od čega se oko 6,9 miliona odnosi na utrošeni materijal, a približno 4,9 miliona KM predstavlja ostvarenu razliku.

Vještakinja u tom kontekstu navodi kako u cijenu koštanja nisu uključeni troškovi najma restorana, radne snage, troškovi održavanja i drugi tekući troškovi.     

Odgovarajući u direktnom ispitivanju na upite branitelja treće i petooptuženog (Hasana i Jasmina Šepe), advokata Senada Krehe, vještakinja je ustvrdila kako su konstatatcije Tužilaštva u vezi s ostvarenom imovinskom koristi paušalne, te da nisu potkrijepljenih dokazima o tome kako i na koji je način je to ostvareno.

Dodala je kako je općepoznata činjenica da je temeljni cilj svakog privrednog društva da ostvari dobit/profit.

Kazala je, istovremeno, kako je Bosnalijek prema Brštanici sve fakture izmirio, kao i da ova kompanija nije imala prigovora/reklamacija u vezi s pruženim ugostiteljskim uslugama u pogledu kvaliteta i pravovremenosti.

Vještakinja Raić nadalje podsjeća da su sve fakture Brštanice uredno ovjerene te sačinjene u skladu sa Zakonom o reviziji i računovodstvu.

Odgovarajući na upit Sudskog vijeća, kazala je da nisu pronađene narudžbe Bosnalijeka u vezi sa spomenutim uslugama, odnosno da je moguće da su one u skladu s Ugovorom upućivane u usmenoj formi.

Izgradnja apartmanskog naselja Babin Do

U nastavku su detaljno prikazana kretanja koja se tiču tzv. 'Komplet menija' i 'Coctail Partya'.

Tako podaci u vezi s Komplet menijem pokazuju da po tom osnovu uprihodovano oko 5,05 miliona KM, od čega se približno  1,9 miliona odnosi na utrošeni materijal, a 3,1 milion na ostvarenu razliku.

Prihod koji je Brštanica ostvarila po osnovu Coctail Partya su oko 2,6 miliona KM, od čega na utrošak materijala i pripravaka otpada 1,3 miliona KM i približno isto toliko na ostvarenu razliku, s tim što i u potonja dva primjera u cijenu koštanja materijala nisu obuhvaćeni troškovi radne snage u drugi tekući troškovi.

Ostatak vještačenja odnosio se na preostale tačke optužnice, a obuhvatio je nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, usluge prijevoza, finansiranja i izgradnje apartmanskog naselja "Babin Do" na Bjelašnici, njihovo održavanje i čišćenje, a što je realizirano posredstvom Brštanice i firme Carpe Diem, te pregled pozajmica koje je Bosnalijek odobrio Brštanici.

Vještakinja Raić je u tom kontekstu prezentirala tabelu/detaljan pregled otplate spomenutih pozajmnica, odnosno izmirenja duga uz obračunate kamate.

Također, predmet vještačenja bila je pozajmnica koju je Brštanica putem komisionog kredita odobrila fizičkom licu – Vedadu Arslanagiću, a koja je kasnije dijelom otpisana usljed likvidacije te firme. 

Privrednom društvu nije zabranjeno davanje pozajmica fizičkom licu         

Vještakinja je u vezi s tim podsjetila kako, prema Zakonu o obligacionim odnosima, privrednom društvu nije zabranjeno davanje pozjamica fizičkom licu, kao ni otpis duga uz obavezu uplate poreza na dohodak.

Ukazala je i na razlike u odnosu na ranija vještačenja, koja su realzirana na prijedlog optužbe, navodeći primjere u kojima je, prema njenom nalazu, došlo do pogrešnih tumačenja ili greške u predočavanju određenih brojčanih pokazatelja.  

Kako je najavljeno, ispitivanje vještakinje Raić bit će nastavljeno i tokom naredna dva ročišta.

Akteri predmeta Arslanagić i drugi, terete se za organizirani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja i ovlaštenja, pranjem novca, poreznom utajom i krivotvorenjem službenih isprava, te sklapanjem štetnih ugovora, a u vezi s poslovnim aranžmanima kompanije ‘Bosnalijek’ i spomenutih firmi.

Suđenje u ovom slučaju počelo je polovinom oktobra 2016. godine, a na temelju optužnice od 24. decembra 2015., koja je izmijenjena u junu 2020, godine, i u fazi je dokaznog postupka odbrane.

Nastavak suđenja zakazan je za 12. decembar.