Najveća promjena u Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu u odnosu na budžete proteklih godina jeste planirana integracija Univerziteta u Sarajevu (koja uključuje 31 visokoškolsku ustanovu i Rektorat) na Jedinstveni račun trezora Kantona Sarajevo (JRT KS).

Od navedenog iznosa 45 posto je predviđeno za izdvajanje za bruto plaće i naknade plaća. Međutim, kada se izuzme Univerzitet u Sarajevu (sa 31 visokoškolskom ustanovom, Rektoratom i ukupnim brojem zaposlenih od 2.793), koji je po prvi put planiran u Nacrtu budžeta KS za 2019. g., procenat izdvajanja na poziciji bruto plaće i naknade plaća iznosi 32,5 posto sa uključenom povećanom osnovicom od 25 KM (sa 290 KM na 315 KM) za sve ostale zaposlenike koji primaju plaću iz budžeta KS. Ostatak finansijskih sredstava iz Nacrta budžeta KS za 2019. godinu nije raspoređen prema ustaljenoj praksi jer se dvostruko više sredstava iz budžetskih izvora izdvaja za sektor visokog obrazovanja u kojem KS ima lidersku ulogu u BiH. Stalna je kritika da se nedovoljno izdvaja za sektor visokog obrazovanja i nauke. Ovim se značajno povećavaju sredstva u tom sektoru.

Kanton Sarajevo će se u 2019. godini dugoročno zadužiti kod domaćih banaka u visini do 33 miliona i 300 hiljada KM za implementaciju kapitalnih projekata u KS, a kod stranih kreditora u visini do 142 miliona i 800 hiljada KM. Obaveze KS po osnovu tekućih otplata duga iznosit će blizu 29 miliona KM. Također, neophodno je istaći da su obaveze KS po osnovu tekućih otplata duga u budžetu KS za 2016.g. iznosile 34,9 mil KM, u 2017.g. iznosile su 37,78 mil KM dok u 2018. g. iznose 37,42 mil KM.

Prihodi

Po prvi put, nakon osnivanja Kantona Sarajevo, prelaskom Univerziteta u Sarajevu na JRT KS, planirani su i prihodi Univerziteta u Sarajevu (UNSA), koji i dalje pripadaju isključivo Univerzitetu, kao vlastiti prihodi koje Univerzitet ostvaruje, u iznosu od 34,6 mil KM, donacije UNSA iznose 868.068 KM dok su transferi planirani u iznosu od 13.184.714 KM. Na osnovu navedenog ukupni prihodi UNSA u nacrtu budžeta KS za 2019. godinu iznose 48.741.012 KM.

Neporezni prihodi su povećani za 23 miliona i odnose se na izmjenu Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele, kao i prihodi od I i II ciklusa studija u javne prihode budžeta KS za 2019. g. U odnosu na 2018. godinu, u skladu sa projekcijama prihoda dostavljenim od strane Federalnog ministarstva finansija i u skladu sa Zakonu o budžetima u FBiH, povećani su prihodi od indirektnih poreza za 25 miliona KM, prihodi od poreza na dohodak za devet miliona KM dok su prihodi od poreza na dobit zabilježili rast u iznosu od osam miliona KM.

Multiplikativni efekat pojačane ekonomske aktivnosti i pravovremeno planiranje budžeta i trošenje sredstava na kapitalnim investicijama kao i ostalim razvojnim projektima unutar institucija, te izmjenom Zakona o porezu na dobit i optimalnim regulisanjem oslobađanja u skladu sa međunarodnom praksom, proizveli su kao posljedicu veću uplatu navedenih prihoda.

Ipak, određeni prihodi su planirani u manjem iznosu kao što su prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja koji su sa dosadašnjih 751.000 KM, smanjeni na 345.000 KM iz razloga što se u rebalansiranom budžetu za 2018. g. nalazi iznos od 435.668 KM razgraničenih prihoda (iz 2017. g.) te je realan iznos planiranja tekućeg priliva u 2019. godini od 345.000 KM. Nepravilno je porediti planirani budžet u jednoj godini sa iznosima u budžetu u nekoj drugoj godini ako u jednom slučaju jesu, a u drugom nisu uvršeni razgraničeni (neutrošeni i prenesni) prihodi.

Nadalje, potpuno je neosnovano alarmiranje javnosti konstatacijama da KS bilježi pad naknada za parkiralište sa 5,9 miliona KM u Izmjenama i dopunama budžeta KS za 2018. godinu na svega milion godišnje. Također, netačno je da naknada za taksi stajališta, računajući naknadu za saobraćaj u zonama ograničenog kretanja, koja je bila planirana u rebalansiranom Budžetu za 2018.g. u iznosu od 450.000 KM, u budžetu KS za 2019. godini iznosi nula.

Bitno je istaknuti da naknade za parkirališta, kao namjenski prihod Ministarstva saobraćaja, iznose milion KM u nacrtu budžeta KS za 2019. g. i to predstavlja realan tekući godišnji priliv, a ostatak iznosa (4,9 miliona KM) jesu upravo razgraničena (prenesena, neutrošena) sredstva iz ranijih godina koja se mogu trošiti samo za namjene utvrđene zakonom. Također, u 2019. g. i dalje su planirane naknade za korištenje taksi stajališta u iznosu od 418.000 KM i naknade za saobraćaj u zonama ograničenog kretanja u iznosu od 220.000 KM, dok je dosadašnja pozicija, koja je u 2018. g. bila zbir ove dvije i iznosila je 450.000 KM ukinuta. Prema toma, naknade su i dalje planirane u istom iznosu.

Sljedeće čime se dezavuira javnost u Kantonu Sarajevo jeste tvrdnja da dolazi do pada prihoda u dijelu cestovne naknade. Direkciji za puteve KS nije smanjena naknada za postavljanje reklamnih panoa sa 1,2 miliona KM na 460.000 KM, nego je Izmjenama i dopunama budžeta KS za 2018. godinu iznos od 1.218.555 KM sadržavao i razgraničene prihode iz prethodnih godina koji iznose 603.555 KM. U 2019. g. razgraničena sredstva iz prethodnih godina će biti unesena tek po godišnjem obračunu i završnom računu, kada bude bilo moguće utvrditi njihov iznos.

Plaće

Bruto plaće i naknade, sa dosadašnjih 267 miliona KM u 2018. godini, u Nacrtu budžeta za 2019. godinu su planirane u iznosu od 421,8 miliona KM, s tim da su obuhvaćeni i uposlenici UNSA. Od navedenog iznosa za 2019. g. na Univerzitet u Sarajevu koji prelazi na trezorsko poslovanje sa 2.793 zaposlenih se odnosi 119,9 mil KM, ili više od 28 posto.

U budžetu za 2019. godinu su planirani izdaci za materijal, sitan inventar i usluge u iznosu od 85 miliona KM, u odnosu na 62 miliona KM koliko je ranije iznosio budžet za tu stavku. Neophodno je istaći činjenicu da od pomenutih 85 miliona KM na Univerzitet u Sarajevu otpada 25,9 miliona KM. Kada se to uzme u obzir, onda postaje očigledno da nije došlo do porasta ove pozicije, nego naprotiv do smanjenja za oko dva mil KM, što predstavlja nastavak politike racionalizacije budžetske potrošnje u KS.

Također se navodi da su: putni troškovi porasli za dva miliona KM, izdaci za energiju za tri miliona, a ugovorene i druge posebne usluge za čak 13 miliona KM. Od navedenih iznosa putni troškovi UNSA iznose 1,9 miliona KM, izdaci za energiju UNSA iznose tri miliona KM dok ugovorene i druge posebne usluge UNSA iznose 15,2 miliona KM. Na osnovu izloženog možemo zaključiti da stavka ugovorenih i drugih posebnih usluga bilježi i smanjenje u budžetu za 2019. godinu, a da ukupno sve tri stavke za koje se navodi da bilježe rast, ne iskazuju rast zbog nerealnog planiranja dosadašnjih budžetskih korisnika već je rast iskazan zbog integracije UNSA u JRT KS. Napominjemo da su materijalni troškovi planirani uglavnom na nivou izvršenja 2017.g., osim kod Ministarstva unutrašnjih poslova iz opravdanih razloga.

Tekući transferi pojedincima su za 3,5 miliona veći, zbog povećane zakonske obaveze tekućih transfera u Ministarstvu zdravstvu (Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida sa područja KS), povećanja dužničko-povjerilačkih odnosa u Ministarstvu pravde za 200.000 KM, te povećanja pozicije drugi tekući rashodi u Ministarstvu finansija u iznosu od 868.394 KM, koja se odnosi na povrate više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda (u skladu sa izvršenjem i povećanom primjenom oslobađanja u dijelu poreza na dohodak od strane Porezne uprave u 2018. g.).

Kapitalni transferi su, na prvi pogled manji za 34 miliona KM, ponovo iz razloga što su u 2018. g. uvrštena razgraničenja na razdjelima Direkcije za puteve, Zavoda za izgradnju i sl. Ista sredstva će postati dio budžeta KS za 2019. g. nakon urađenog završnog računa.

Što se tiče novih uposlenih, u Kabinetu premijera planirana je plaća za 5 novih uposlenih, u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, i pozicija je uvećana za 116.292 KM. U Uredu za borbu protiv korupcije planirana su četiri nova uposlenika, što će značiti dodatnih 16,500 KM. U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, 10 novih uposlenih te u Kantonalnom sudu 23 nova uposlenika, za koje su također planirana potrebna sredstva.

Ministarstvo saobraćaja

Za otvaranje novih parkirališta budžet nije smanjen sa približno pet miliona KM, kako se navodi u medijima, na 350.000 KM nego se, kako je već ranije elaborirano, 4.913.962 KM odnosi na razgraničene prihode iz prethodnih godina. U 2019. g. razgraničena sredstva iz prethodnih godina će biti unesena tek po završnom računu.

U tom ministarstvu je i novi projekt izgradnja javne punionice na plin KJKP Sarajevogas. Dok je za projekt automatskog upravljanja semaforskim sistemom planirano tri miliona KM.

Nije tačna ni tvrdnja koja se pojavila u medijima da Direkcija za puteve KS smanjuje sredstva za rekonstrukciju i investiciono ulaganje za gotovo tri miliona KM. Naime, u Budžetu za 2018. godinu na razdjelu Direkcije za puteve navedena pozicija je sadržavala razgraničena sredstva iz prethodnih godina. U 2019. g. razgraničena sredstva iz prethodnih godina će biti unesena tek po završnom računu.

Zdravstvo

U resoru zdravstva može se izdvojiti povećanje za programe preventivne zdravstvene zaštite. Kapitalni transferi uvećani su za dodatna dva miliona KM. Neki od projekata su: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na objektu JU Psihijatrijska bolnica KS u iznosu od tri miliona KM, milion KM za nabavku opreme u KCUS, Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" u iznosu od 1,8 miliona KM, 660.000 KM za Zavod za hitnu medicinsku pomoć, 700.000 KM za Apoteke Sarajevo za proširenje i sanaciju laboratorija i milion KM za rekonstrukciju glavne zgrade Hitne pomoći, uglavnom iz kreditnih sredstava.

Obrazovanje

U 2018. godini je bilo planirano 250.000 KM za sufinansiranje dogradnje OŠ „Zaim Kolar“ u Šabićima, dok je za 2019. g. planirano 500.000 KM za fiskulturnu salu i 100.000 za sportsko igralište, što bi doprinijelo da se ovaj objekt u potpunosti rekonstruiše.  U budžetu za 2019. godinu planirano je saniranje vrtića "Vjeverica" i vrtića "Radost" u iznosu od po 300.000 KM za svaki objekt te 150.000 KM za sanaciju ostalih objekata u tom resoru.

U vezi sa tvrdnjom o nedostatku sredstava koja su bila predviđena za nagrađivanje nastavnika/učitelja ukazujemo da su bruto plaće u sektoru osnovnog i srednjeg obrazovanja povećane za 10,9 mil KM u skladu sa novom osnovicom, što je mnogo više nego iznos za nagrađivanje koji se spominje.