Komisija za vanjsku trgovinu i carine poručila: Od UIO očekujemo jačanje discipline

Objavljeno: 20.03.17 u 18:43

Komisija za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) razmatrala je na današnjoj sjednici prijedlog zaključaka u vezi s Informacijom i dokumentacijom Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, kao i sa zabilješkama sa sastanaka u regionalnim centrima UIOBiH u Tuzli, Mostaru, Sarajevu, Banjoj Luci i u Glavnoj kancelariji UIOBiH u Banjoj Luci.

Sjedište UIOBiH u Banjoj Luci
Sjedište UIOBiH u Banjoj Luci

U vezi s tim materijalima, Komisija je usvojila i prema Zastupničkom domu PSBiH uputila nekoliko zaključaka.

- Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH i UIOBiH da osnuju zajedničku komisiju koju će činiti najstručniji kadrovi (njihovi i po potrebi vanjski saradnici) sa zadatkom da postojeću pravnu regulativu koja se odnosi na rad UIOBiH (zakonske i podzakonske akte) analiziraju i na osnovu te analize i vlastitog iskustva u dosadašnjem funkcioniranju Uprave predlože dopunu postojećih ili nova zakonska rješenja - navodi se.

Od UIOBiH očekuje se jačanje discipline, kao i pokretanje pitanja odgovornosti za uočene propuste zaposlenih, posebno u slučajevima kakvi su Fabrika cijevi Derventa i “Nelt“ BiH u slučaju uvoza čokolade i keksa.

- Od menadžmenta UIOBiH tražimo da uspostave veći stepen profesionalizma i efikasnosti, te da se uvođenjem elektronske uprave smanji subjektivizam zaposlenih - navodi se.

Zastupnički dom PSBiH preporučuje Vijeću ministara BiH da odobri kadrovsku popunu u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji UIOBiH da bi u zadovoljavajućem kapacitetu mogli obavljati poslove, te izvrši nacionalna izbalansiranost zaposlenih u Upravi, u skladu sa Ustavom BiH.

- S obzirom na to da je utvrđena značajna visina duga privrednih subjekata za PDV (440 miliona KM), od UIOBiH se očekuje dodatni angažman radi naplate duga - ističe se.

Od UIOBiH traži se da svi granični prijelazi budu uređeni i u skladu s potrebama korisnika.

Borbu protiv korupcije u UIO treba učiniti efikasnijom. S tim u vezi, pozivaju se istražni i pravosudni organi da do kraja dovedu predmete koji su u posljednjih nekoliko mjeseci bili u žiži javnosti.

Prava zaposlenih iz radnog odnosa, koja se definišu podzakonskim aktima, treba učiniti pravednijim jer je to postala prepreka za uspostavljanje profesionalnijeg radnog ambijenta (npr. odvojeni život).

Zastupnički dom predlaže Vijeću ministara BiH da, u saradnji sa UIOBiH, najduže u roku od šest mjeseci, izradi pravilnik o raspolaganju oduzetom robom.

Rok za realizaciju tog posla je najduže šest mjeseci od usvajanja zaključaka na sjednici Vijeća ministara BiH.

Komisija je predložila Kolegiju Zastupničkog doma PSBiH da na jednu od sljedećih sjednica Zastupničkog doma kao tačku dnevnog reda uvrsti materijal UIOBiH - Informacija i dokumentacija da bi se Predstavnički dom informirao o navedenom materijalu i o tome izjasnio.

Na današnjoj sjednici Komisija za vanjsku trgovinu i carine primila je k znanju dopis Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za izradu prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Zastupničkog doma i Doma naroda PS BiH.

- Inicijativu za izmjene i dopune Prednacrta odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina Komisija je proslijedila UIOBiH. Nakon što bude pribavljeno mišljenje UIOBiH, Komisija će se izjasniti o toj inicijativi - saopćio je Sektor za odnose s javnošću PS BiH.