VEZANI TEKST - Zašto Nadzorni odbor Sarajevogasa krije podatke o svom direktoru, čak i od ministra?

U odgovoru koji je dobio Bečarević navodi se, između ostalog, da se podaci koje je Ministarstvo zahtijevalo od KJKP Sarajevogas odnose se na stručnost osobe imenovane za rukovodioca u javnom preduzeću osnovanog radi izvršavanja poslova od javnog intresesa i čiji rad treba da se zasniva na principu transparentnosti.

- Zaključno, Agencija je mišljenja da Zakon ne predstavlja prepreku za dobijanje podataka o kompetencijama imenovanog lica za obavljanje javne funkcije - naveo je direktor Agencije za zaštitu tajnih podataka Dragoljub Reljić.

Kako smo ranije pisali, Bečarević je kao resorni ministar zatražio biografiju v. d. direktora Sarajevogasa sa tačno naznačenim stepenom i smjerom završene visokoobrazovne institucije kao i podatke o profesionalnom putu imenovanog kandidata.

Tražio je reference Haseta Tirića u energetskom sektoru ili u sektoru gasne privrede te s obzirom na to da se u općim aktima traži radni staž u struci, informaciju u kojoj struci je imenovani kandidat ostvario taj radni staž.

Međutim, predsjednik Nadzornog odbora Sarajevogasa Afan Kalamujić Bečareviću je napisao da traži podatke koji spadaju u kategoriju ličnih podataka zaštićenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka, nakon čega se Bečarević obratio Agenciji za zaštitu ličnih podataka i Instituciji ombudsmena za ljudska prava.