Od ukupnog iznosa, 1.528.425 KM je namijenjeno za finansiranje programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom s ciljem poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija.

Za finansiranje programa i projekata koji se odnose na smještaj i utočište žrtava torture i nasilja (sigurne kuće) planirano je 15.000 KM, a 60.000 KM za programe i projekte koji se odnose na rad javnih kuhinja. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije za 30 dana, s korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava.

Federalna vlada je odobrila i raspodjelu 481.121,57 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2017. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za Federalno ministarstvo zdravstva. Sredstva su namijenjena finansiranju programa i projekata liječenja i rehabilitacije teško oboljele djece i mladih, koje je jedino moguće izvan BiH, djece i mladih čije se liječenje finansira iz federalnog Fonda solidarnosti, kao i za organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi i promociju dobrovoljnog davalaštva krvi.

Rang-listom je obuhvaćeno 47 programa, a s njihovim korisnicima će Federalno ministarstvo zdravstva, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava. Ugovorima je utvrđena obveza korisnika da, najkasnije do 31.12.2018. godine, Federalnom ministarstvu zdravstva dostave izvješća o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Ukoliko to ne učine, dužni su, na zahtjev nadležnog ministarstva, vratiti dodijeljena sredstava.

S ciljem provedbe projekta NeurNet - Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti, Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo finansija da, za sljedeću sjednicu, propremi Prijedlog odluke o izdvajanju 260.000 KM iz tekuće rezerve.
U okviru projekta planirana je uspostava mrežnih referentnih centara i bolnica povezanih modernim ICT tehnologijama koje će omogućiti maksimiziranje kapaciteta referentnih centara i umnožavanje dostupnosti svojih usluga, kao i prijenos znanja i dobre prakse.

Federalnom ministarstvu zdravstva odobren je budžet za nabavku četiri EEg uređaja s pratećom opremom za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar (dva seta), Opću bolnicu "Fra. Mato Nikolić“ u Novoj Biloj i Klinički centar Univerziteta u Tuzli.