- Evidentno je kršenje zakonskih rokova za postupanje po zahtjevu CBBiH, te neosnovano i svjesno odugovlačenja postupka koji je u nadležnosti Općine Centar. Zakonski rok, od 15 dana, za izdavanje urbanističke saglasnosti odavno je istekao, a u međuvremenu značajno rastu cijene materijala i usluga u oblasti gradnje, posebno u slučaju složenih projekata izgradnje kakav je i poslovni objekat Glavne jedinice CBBiH. Na ovaj način direktno se i dalje nanosi ozbiljna materijalna šteta CBBiH.

CBBiH očekuje da će Općina Centar, postupiti u skladu sa važećim zakonima i planskom dokumentacijom koja je na snazi, te da će ispoštovati Rješenje Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Posebno ističemo da je izdavanje Urbanističke saglasnosti zakonska obaveza Općine, odnosno načelnika.

I pored činjenice da je CBBiH pokazala dobru volju u vezi sa prihvatanjem alternativne lokacije za izgradnju poslovnog objekta Glavne jedinice CBBiH, Općina Centar nije ispoštovala dogovorene uvjete. Potvrda tome je i dopis Općine Centar od 10. januara iz kojeg je vidljivo da bi započinjanje procesa zamjene lokacije bio neizvjestan, nesiguran i dugotrajan proces za čiji ishod Općina Centar ne daje nikakvu garanciju - navodi se u saopćenju CBBiH.