Sve više žena u BiH kupuje oružje: Najtraženiji pištolji 9mm

objavljeno: 11.04.2018. u 11:57

Prije sedam dana u Kantonu Sarajevo na snagu je stupio novi Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Kako navode u MUP-u KS, osnovni razlog za donošenje novog zakona bio je usklađivanje sa međunarodnim standardima, naročito u pogledu četiri ključna pitanja: definicije, kategorizacije oružja, izgleda isprava o oružju te kaznenih odredbi.

Da bi mogli legalno nabaviti i posjedovati oružje, fizička lica u Kantonu Sarajevo moraju imati minimalno 21 godinu starosti. Međutim, postoje i izuzeci kada i mlađe osobe mogu dobiti dozvolu za nošenje oružja.

- Odobrenje za nabavljanje oružja može se dati i fizičkom licu sa navršenih 18 godina ako je drugim zakonom ili aktom ovlašteno za nabavljanje i držanje oružja, ako je član sportske streljačke organizacije koji se aktivno takmiči u streljaštvu, ili ako ima položen lovački ispit – kaže resorni ministar Vedran Mulabdić. 

Svaki peti građanin BiH naoružan

Pored propisane minimalne starosne dobi, prilikom podnošenja zahtjeva fizička lica moraju imati opravdani razlog za nošenje oružja. Kako navode u MUP-u, najčešći razlozi koje građani navode su lična sigurnost i zaštita. Opravdan razlog za nabavku oružja ima i osoba koja se bavi sportskim streljaštvom i lovom i koja može dokazati da joj je potrebno oružje za samoodbranu.

- Novina u Zakonu je i da lovačke organizacije, kao i streljačke organizacije, vrše obuku u pogledu utvrđivanja tehničkog znanja za pravilno rukovanje oružjem i poznavanja propisa koji se odnose na držanje, čuvanje i nošenje oružja - pojašnjava ministar Mulabdić. 

Podaci pokazuju da je svaki peti građanin naše zemlje naoružan. Više od 350.000 Bosanaca i Hercegovaca posjeduje legalno oružje, a smatra se da je broj onih koji imaju nelegalno naoružanje i dvostruko veći. Za legalno posjedovanje oružja u Kantonu Sarajevo, po novom Zakonu, uvjet je i da osoba nije pravosnažno osuđena za krivično djelo, "osim za krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz nehata koje za posljedicu ima tjelesnu povredu ili materijalnu štetu, odnosno za krivična djela u državi čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište".

Jedna od odredbi novog Zakona je i da osoba u posljednje dvije godine, do dana podnošenja zahtjeva za odobrenja nabavke oružja, nije kažnjavana za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjem nasilja.

- Razlika između prethodnog i novog Zakona je i u tome da prema novom Zakonu sredstva za samoodbranu, poput sprejeva i elektro šokera, mogu kupovati i muškarci i žene, dok je ranije to bilo dozvoljeno samo ženama. Što se tiče pištolja i pušaka, ovaj Zakon je još rigorozniji u pogledu toga ko može dobiti dozvole za nošenje oružja – kaže Jasmin Kujović, direktor prodavnice oružja KM Trade.

Prema njegovim riječima, tri su glavne kategorije kupaca: lovci, osobe koje kupuju oružje radi sporta i oni koji kupuju radi lične sigurnosti. Građani BiH najčešće kupuju pištolje kalibra 9mm, a među najpopularnijim modelima je austrijski Glock koji košta oko 1.300 KM. Procentualno je veći broj žena koje kupuju sredstva za samoodbranu, no pripadnice ljepšeg spola sve češće traže i klasično naoružanje, najčešće pištolje, kaže Kujović.

- Taj omjer je otprilike 70 posto muškaraca i 30 posto žena. Međutim, BiH je i dalje među posljednjim zemljama u regionu po broju izdatih dozvola za nošenje oružja. Po starom zakonu, oni koji podnose zahtjev morali su proći samo usmenu obuku u MUP-u KS, dok se po novom Zakonu, pored teoretskog dijela, mora i na terenu obučiti osoba koja će nositi oružje – objašnjava Kujović.  

Civili ne mogu kupovati snajpere 

Jedan od bitnih uvjeta za posjedovanje oružja je i zdravstvena sposobnost. Tako su svi kojima je izdata dozvola za oružje dužni da svakih deset godina obave zdravstveni pregled, dok su zdravstvene ustanove, kao i sve osobe koje imaju saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, dužni odmah o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu ili najbližu policijsku stanicu.

Kada je u pitanju vrsta oružja koje se kupuje, postoje određene restrikcije. Civili tako ne mogu kupovati automatsko naoružanje kalibra do 12,7 mm, specijalne snajperske puške i puške velikog dometa, less lethal punjenja i uređaje za ispaljenje i primjenu, reagense i druga biohemijska sredstva za krim-tehničku obradu i vještačenje... Takva oprema može se isporučiti isključivo državnim agencijama, ministarstvima i drugim institucijama ovlaštenim za provođenje zakona.  

Opći uvjet minimalne starosne dobi od 21 godinu za posjedovanje oružja propisan je i u drugim kantonima u Federaciji, kao i Zakonom o oružju i municiji u RS-u.

*Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, teksta ili fotografija, bez pisane dozvole redakcije Faktora ([email protected])