- U javni prostor su se u posljednje vrijeme iznosile neprovjerene informacije i neistine o tome da je Federalno tužilaštvo FBiH predmet koji u radu ima Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a vezan je za izgradnju Stambeno-poslovnog objekta "15. maj" u Tuzli, prenijelo u nadležnost drugog tužilaštva na području FBiH. Naprotiv, na pritužbu Udruženja kupaca SPO 15. maj koju su oni u martu 2018. godine uputili Federalnom tužilaštvu FBiH radi mišljenja da se u predmetu u ovom Tužilaštvu neefikasno i neblagovremeno postupa, Federalno tužilaštvo je tražilo i od ovoga Tužilaštva dobilo informacije o radu na predmetu.

Nakon analize postupanja i rada ovog Tužilaštva na ovom predmetu, krajem marta 2018. godine Federalno tužilaštvo FBiH je ocijenilo rad ovog Tužilaštva i dostavilo akt u kojem, između ostalog, stoji da je rad na ovom predmetu blagovremen, da su preduzete mjere i radnje u ovom Tužilaštvu adekvatne, kontinuirane i efikasne, te da su sve procesne aktivnosti relevantne za donošenje tužilačke odluke u predmetu - kaže se u saopćenju Tužilaštva TK

Kako bi javnosti bilo jasnije postupanje i rad ovog Tužilaštva u vezi sa izgradnjom SPO "15. maj", hronološki su prezentirali rad na predmetu.

- Ovaj predmet u Tužilaštvu jeste formiran 2015. godine, i to na osnovu većeg broja prijava, ili zaposlenika Direkcije za izgradnju ili anonimnih prijava, u kojima se navode određene nezakonitosti u radu menadžmenta Direkcije u periodu od 2006. do 2013. godine, a vezano za izgradnju SPO 15. maj i Stadion Tuzla, pri čemu je u projektu Direkcija bila suinvestitor ili investitor. Nakon formiranja predmeta izuzeta je obimna materijalno-finansijska dokumentacija, prvo iz Direkcije i to o poslovanju u periodu od 2003. do 2015. godine, kao i finansijskim aspektima poslovanja. Također, dokumentacija je izuzeta od suinvestitora-izvođača radova, od povjerilaca (odnosno banaka sa kojima je sarađivala Direkcija), također i iz Kantonalne agencije za privatizaciju, te je pribavljen i dio dokumentacije iz Općinskog suda Tuzla vezan za predstečajni postupak u Direkciji. Ova dokumentacija je bila predmet analiza postupajućeg tužioca.

Također saslušan je i veći broj svjedoka u ovom predmetu. Krajem 2017. Tužilaštvu je Udruženje kupaca SPO 15. maj dostavilo krivičnu prijavu protiv odgovornog lica u Direkciji, izvođača radova, kao i odgovornog lica u Gradskoj upravi Tuzla. I ova prijava je pripojena inicijalnom predmetu. Tokom 2016. godine je po nalogu ovog Tužilaštva Finansijska policija FBiH dostavila izvještaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru rada Direkcije za izgradnju Tuzla u dužem periodu. Također, dio ovog tužilačkog spisa su i ekonomsko i građevinsko vještačenje koje je prethodno proveo Općinski sud Tuzla u predstečajnom postupku za Direkciju, međutim ova vještačenja nisu dostatna za krivični postupak

Nakon analize prikupljene dokumentacije, saslušanja svjedoka i drugih istražnih radnji koje su provedene, utvrđena je potreba za dva vještačenja koja su naređena od postupajućeg tužioca. U februaru 2018. je naređeno vještačenje po vještaku ekonomsko-finansijske struke kako bi se analizirali različiti ekonomsko finansijski aspekti i efekti rada Direkcije i učešća u izgradnji ovog stambeno poslovnog objekta. Također u aprilu ove godine je naređeno i arhitektonsko-građevinsko vještačenje kako bi se utvrdili različiti segmenti, od izbora izvođača radova do obima i stepena izvršavanja obaveza investitora i suinvestitora -izvođača radova. Oba vještačenja su kompleksna, međutim u završnoj su fazi izrade nalaza i mišljenja, te će se u skorije vrijeme dostaviti Tužilaštvu. Nakon analize ovih vještaćenja će biti donesena tužilačka odluka u predmetu - saopćeno je iz Tužilaštva TK.

Podsjećamo, SPO "15. maj" trebao je biti završen krajem 2009. godine, ali još uvijek nije useljiv. Objekat su gradili Direkcija za izgradnju Tuzla, koje je u većinskom vlasništvu Grada, i građevinska kompanija "Giprom".