Analiza realizacije programa aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići u 2018. godini, bila je tema redovnog sastanka, koji je organiziralo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša sa članovima Operativnog tima, te predstavnicima KJKP “Rad“, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Zavoda za planiranje razvoja Kantona.

Inače, Operativni tim je stručno tijelo formirano sa zadatkom da predlaže mjere i prati realizaciju Programa sanacije, te redovno informiše Ministarstvo i sačinjava izvještaje o aktivnostima koje se preduzimaju u okviru RCUO Smiljevići. Od 2016.godine, kada je donesen Plan sanacije i proširenja sarajevske deponije, za primjenu različitih mjera je uloženo sedam miliona KM, od čega je četiri miliona iz budžeta Kantona, a tri miliona bespovratnih sredstava iz IPA fonda.

Voditelj Operativnog tima Fuad Babić je informisao prisutne o realizaciji Plana aktivnosti za 2018.godinu, koji je prihvatila Vlada Kantona u martu ove godine. Istaknuo je da se intenzivno odvijaju predviđeni radovi, pri čemu je najbitnije uspostavljanje bušotina za otplinjavanje na centralnom dijelu odlagališta, uvezivanje cjevovoda u sistem, te povezivanje na baklju za spaljivanje ili energetsko korištenje u ovisnosti od sastava deponijskog plina, koji će u tom postupku biti konkretno utvrđen. Izvijestio je o završetku radova u augustu pilot postrojenja za prečišćavanje procjednih voda, izgradnji dodatne sanitarne plohe za odlaganje komunalnog otpada, pripremi projektnog zadatka za dopunu glavnog projekta izgradnje odlagališta, odnosno proširenja tijela deponije od centralnog ka čeonom dijelu, itd.

Dodatna pojašnjenja o aktuelnom stanju dali su i predstavnici KJKP “Rad“-a, koji su informisali o kontinuiranim aktivnostima koje provode i problemima sa kojima se suočavaju.  Tokom diskusije dato je iscrpno stručno obrazloženje vezano za tretman procjednih voda i istaknut zahtjev prema Općini Novi Grad za izgradnju kanalizacionog sistema u naselju Zabrđe. Posebno je podvučeno da nema konačnog odabira tehnologije prečišćavanja i izgradnje prečistača bez izgrađenog kolektora, koji će prikupiti otpadne vode deponije ali i više stotina stambenih objekata izgrađenih posljednjih godina sa direktnim ispustima u Lepenički potok. U tom kontekstu, eliminisat će se i ovaj značajan izvor neugodnih mirisa, pored neutraliziranja mirisa iz deponijskih gasova kroz sistem koji će biti završen do kraja ovog mjeseca.

Također, razgovarano je o izgradnji novih savremenih jama grobnica za animalni otpad, koje će sadržavati biofiltere za prečišćavanje otpadnih gasova. Operativni tim je, uz obavezu kontrolisanja vrsta i količina otpada koji se dovozi na deponiju, zatražio da se dozvoli dodatno odlaganje zemlje iz iskopa u svrhu prekrivanja aktivne sanitarne plohe inertnim materijalom. U tom cilju potrebno je hitno napraviti analizu i procjenu potrebnih količina ove vrste materijala, pri čemu se mora voditi računa o kvalitetu, propusnosti, čistoći iskopa bez građevinskog otpada, a insistirano je i na evidenciji količina koje će se koristiti za prekrivku, da se ne bi nepotrebno zauzimao skupi deponijski prostor.

Osim što su se vremenske prilike tokom ljetnog perioda negativno odrazile na pojavu štetnih mirisa, isto se desilo i sa pojačanim prilivom voda iz više različitih izvora i zbog čega je zatraženo odobravanje dodatnih sredstava za rješavanje uočenih problema, u odnosu na 1,3 miliona, koje je predviđeno za 2018. godinu. Ova, kao i neke druge pokrenute teme, bit će razmatrane u predstojećem periodu, kako na redovnim sastancima, tako i u okviru stalne komunikacije nadležnih subjekata, a sve s ciljem stručnog i odgovornog postupanja i poboljšanja stanja u okviru RCUO Smiljevići.