Na Federaciju BiH će biti alocirano do 21,41 miliona USD (60 posto), a na Republiku Srpsku do 14,21 miliona USD (40 posto).

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH kako bi bila provedena dalja procedura u vezi s kreditnim zaduženjem.

Cilj predložene hitne finansijske pomoći je pružanje podrške zemlji u njenom radu i davanju odgovora na prijetnju koju nameće COVID-19, kao i jačanje nacionalnih sistema javno-zdravstvene pripravnosti.