Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nakon višesatne rasprave na tematskoj sjednici o obavezama Bosne i Hercegovine prema Energetskoj zajednici donijela više zaključaka. U jednom od zaključaka zatraženo je  od Vijeća ministara BiH i nadležnih državnih i entitetskih ministarstava, uključujući državne institucije koje su vezane za donošenje zakonodavnog okvira za oblasti električne energije i gasa na državnom nivou, da učine neophodne korake kako bi se usaglasile evidente razlike i donijeli ovi zakoni u što kraćem roku.

Daje se i podrška usvajanju državnog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni Hercegovini.

Uporedo se traži da se pristupiti izradi i usvajanju zakona o gasu Federacije BiH koji će biti usaglašen sa državnim zakonom i harmoniziran sa izmijenjenim entitetskim zakonom o gasu RS-a.

Zatraženo je i da se hitno pristupi razmatranju i davanju saglasnosti za dokument program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora FBiH. Nakon toga poduzimanje planiranih aktivnosti, harmoniziranja sa aktivnostima RS-a i usklađivanje sa Trećim energetskim paketom.

Ukazao je i na neophodnost izmjena i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji.

S ciljem poboljšanja energetske efikasnosti pristupiti harmonizovanju entitetskih zakona o energetskoj efikasnosti