Utorak, 01.12.2020.
h

Federalni revizori kontrolisali 19 institucija: Smanjen broj nepravilnosti u radu

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je godišnjim Planom revizije za 2017/2018. godinu, planirao obavljanje 80 finansijskih revizija subjekata na nivou FBiH, kantona i općina.

U skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH, Ured za reviziju je u roku od 90 dana od dana podnošenja godišnjih izvještaja, izvršio finansijske revizije 19 korisnika Budžeta FBiH, koje predstavljaju obavezne godišnje revizije i koje uključuju Parlament FBiH, Predsjednika FBiH, Vladu FBiH i njena ministarstva.

Izvještaji o finansijskim revizijama dostavljeni su revidiranim subjektima, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu finansija.

Finansijska revizija obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja, kao i usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i propisima, te su za svakog subjekta revizije data dva mišljenja.

Ukupan budžet za 2017. godinu 19 revidiranih korisnika Budžeta FBiH iznosio je 2.460.900.905 KM, koji je nakon rebalansa smanjen na 2.316.174.948 KM, što predstavlja oko 90 posto budžeta Federacije BiH.

Od 19 izvještaja o finansijskoj reviziji, za pouzdanost finansijskih izvještaja dato je 12 pozitivnih, šest s rezervom i jedno suzdržano mišljenje, a za usklađenost sa zakonima dato je pet pozitivnih i 14 mišljenja s rezervom.

U 18 izvještaja skrenuta je pažnja na pitanja koja nisu uticala na dato mišljenje o pouzdanosti finansijskih izvještaja, ali koja su po revizorovoj prosudbi bila značajna za korisnikovo razumijevanje finansijskih izvještaja.

U okviru mišljenja o pouzdanosti, u osam izvještaja je skrenuta pažnja na određena pitanja.

Analizom postupanja po preporukama datim u 2016. godini, utvrđen je napredak korisnika budžeta FBiH u implementaciji revizorskih preporuka. Potpuno i djelimično postupanje po datim preporukama iznosi 52 posto, dok je prethodnoj godini iznosilo 46 posto. Istovremeno, za 2017. godinu dat je manji broj preporuka, ukupno 331 ili za 19 posto manje u odnosu na 2016. godinu, što također ukazuje na poboljšanje u određenim segmentima upravljanja javnim sredstvima.

Obavljenim revizijama uočeno je poboljšanje kod jačanja internih kontrola i uspostave istih u skladu sa Zakonom o finansijskim upravljanjem i kontroli u javnom sektoru u FBiH. Kod većine budžetskih korisnika smanjeni su izdaci za reprezentaciju, putne troškove i upotrebu telefona, te je smanjen broj nepravilnosti u javnim nabavkama.

lako je utvrđeno poboljšanje u finansijskoj disciplini i trošenju javnog novca, utvrđena su i određena odstupanja. Između ostalog, navedeno je da je raspodjela dijela sredstava transfera izvršena bez primjene mjerljivih kriterija definisanih programima utroška sredstava te da budžetski korisnici nisu vršili adekvatan nadzor nad namjenskim utroškom realizovanih transfera.

Također, neki budžetski korisnici imovinu iskazuju u finansijskim izvještajima i koriste bez adekvatne dokumentacije o vlasništvu, dok za dio iskazane imovine nisu u posjedu. Istaknuto je da se angažovanje po osnovu ugovora o djelu i dalje vrši za radna mjesta koja su utvrđena pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji.

Značajan broj budžetskih korisnika nastavio je s isplatom naknada zaposlenicima za rad u komisijama za redovne poslove iz nadležnosti, na koje se ne plaćaju pripadajući porezi i doprinosi te da se obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih presuda iz radnog odnosa u iznosu od 8.020.092 KM, kod određenog broja korisnika vode na vanbilansnoj evidenciji, dok su kod ostalih evidentirane na razgraničenim rashodima.

Iz Ureda za reviziju institucija u FBiH ističu da planiranje sredstava za sedam kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH nije vršeno u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH te da su sredstva planirana i odobrena u jednom iznosu za sve kazneno - popravne zavode, iako su posebne federalne ustanove i iste imaju svojstvo pravnog lica.

Registar budžetskih korisnika nije ustrojen u skladu sa važećom zakonskom regulativom, tako da se i dalje budžetski korisnici koji su jedno pravno lice vode kao više korisnika, saopćeno je iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Faktor pratite putem aplikacija za Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter.
Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected].
Najnovije Najčitanije Na vrh