Predstavljena knjiga prof. dr. Mirka Pejanovića "The State of BiH and Democracy"

objavljeno: 27.12.2017. u 14:42

Osnovna vrijednost knjige prof. dr. Mirka Pejanovića "The State of Bosnia and Herzegovina and Democracy", ocijenila je prof. dr. Jasmina Osmanković, ogleda se u tome što ima više dimenzija, integrirajući prošlost, sadašnjost i budućnost, dok se istovremeno konektuje sa onim što predstavlja globalni nivo, preko evropske dimenzije pa do nacionalnog i lokalnog nivoa.

Pri tome, dodala je, posebno naglašava jedinice lokalne samouprave, odnosno općine i gradove, a u jednom dijelu posebno naglašava i glavni grad BiH, Sarajevo. 

- Ova knjiga također omogućava da se u proces nastave uključe, u okviru evropske mobilnosti, i studenti za koje BiH nisu jezici na kojima mogu učestvovati u procesu obrazovanja - kazala je Osmanković, koja je bila jedna od promotora nove knjige prof. dr. Pejanovića, predstavljene danas u Sarajevu.

O knjizi je govorio i prof. dr. Asim Mujkić, koji je napomenuo da se zapravo radi o prijevodu na engleski jezik prethodno objavljene Pejanovićeve knjige "Država BiH i demokratija".

Naglasio je kako je činjenica da je knjiga objavljena na engleskom jeziku posebno važna, jer BiH time prestaje biti objektom nečijih drugih istraživanja i postaje subjekt.

- Tako artikuliramo svoja znanja i na taj način ravnopravno doprinosimo, koliko je to moguće, u raspravi o važnim političkim problemima u vezi sa regionom - kazao je Mujkić.

Autor Mirko Pejanović pojasnio je da se knjiga sastoji iz više poglavlja, gdje se, između ostalih, jedno poglavlje odnosi na povijesni razvoj državnosti BiH, slijedeće poglavlje bavi se karakterom političkog pluralizma u BiH, dok se u jednom dijelu knjiga bavi razvojem demokratije u lokalnim zajednicama.

Knjiga je, kako je rekao, u svojoj terorijskoj elaboraciji nastojala da prepozna i oblikuje pravce razvoja države i društva BiH u postdejtonskom, tranzicijskom periodu.