open-navfaktor-logo
search
Na terenu
Pisali i kazne: Kantonalna inspekcija u Sarajevu vršila kontrolu zagađivača zraka
Tokom januara inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su u oblasti zaštite zraka ( inspekcija zaštite okoliša, komunalna inspekcija, urbanističko-građevinska, tržišno-turistička i saobraćajna inspekcija) pokrenuli 556 inspekcijskih postupaka.
31.01.2020. u 18:26
get url
text

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja izdali su 461 upozorenje, a donijeli su i 15 prekršajnih naloga u iznosu od 12.000 KM i osam upravnih mjera-rješenja. Inspekcijskim nadzorima po službenoj dužnosti u navedenom periodu registrovano je 11 subjekata koji ranije nisu evidentirani na listi Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša , te su prema istima poduzete zakonom predviđene upravne mjere, odnosno donesena rješenja o izradi monitoringa emisije zagađujućih materija u zrak.
 
Kantonalna Inspekcija zaštite okoliša, koja tokom cijele godine kontinuirano vrši nadzor iz oblasti zaštite zraka nad operaterima koji u upotrebi imaju postrojenja za sagorjevanje snage 50 kW i više, a provodi i kontrole okolinskih dozvola koje izdaje Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša tokom trajanja epizoda organizovala je dežure i vikendom. S obzirom na podatke o indeksu zagađenja prioritet nadzora je bila kontrola subjekata na području Općine Ilijaš.

Kontrolom su obuhvaćena postrojenja koja koriste čvrsti ugalj ili teška ulja za zagrijavanje i tehnološki proces. U toku januara ova inspekcija je pokrenula ukupno 75 postupaka inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite zraka, a prioritetno prema listi Ministarstva i evidenciji ove inspekcije vezano za kapacitet postrojenja ili vrstu energenta koji operateri koriste. Od subjekata kontrole je zatraženo da poduzmu sve neophodne mjere radi smanjenja emisija u zrak, urade monitoring emisije polutanata u zrak, te rezultate dostave Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, koje vodi registar emisija i u slučajevima prekoračenja zahtjeva dodatni inspekcijski nadzor. Dodajemo da do sada nadležnoj nije dostavljen nijedan monitoring kojim su utvrđene nepravilnosti.
 
Tržišno-turistička inspekcija je u istom periodu izvršila inspekcijske nadzore nad primjenom Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo kod sva četiri registrovana subjekata za promet uglja. Za ugalj koji su zatekli u prometu, bez dokaza – certifikata o zadovoljenju kvaliteta vezano za ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1% i toplotnu moć nižu od 12 000Kj/kg izdali su tri (3) rješenja kojima se zabranjuje obavljanje djelatnosti maloprodaje uglja do ispunjenja uslova, te za utvrđene nepravilnosti izdali šest prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 4.500 KM.
 
Kantonalna komunalna inspekcija je u skladu sa zakonskim ovlaštenjima intenzivirala obilaske terena, javnih površina i gradilišta, kontrolu loženja i paljenja vatre na otvorenom i spaljivanje otpada, a sve u saradnji sa komunalnim redarima KJKP “Rad”. Tokom mjeseca januara kontrolom je obuhvaćeno 58 gradilišta i 57 izvođača. Iz nadležnosti komunalnih inspektora nepravilnosti su utvrđene i sankcionisane u u dva slučaja i to u ulici Mostarsko raskršće, gdje je evidentirano paljenje autoguma, te u ulici Branilaca Sarajeva gdje je evidentirano dizanje prašine prilikom izvođenja radova na zgradi. Za utvrđene prekršaje pokrenuti su postupci nadzora i izdati prekršajni nalozi u iznosu od 2.000 KM.
Kantonalna urbanističko-građevinska inspekcija je tokom navedenog perioda u okviru redovnih nadzora izvršila kontrolu postupanja učesnika u građenju i koordinaciju sa općinskim urbanističko-građevinskim inspekcijama vezano za kontrolu gradilišta.
 
Nakon što je Odlukom Vlade KS od 11.01.2020.godine proglašena epizoda Uzbuna kantonalna saobraćajna inspekcija je u radnim i danima vikenda bila raspoređena na različitim lokalitetima u Zoni A i to u tri inspektorska tima koji su radili u dvije smjene (u periodu od 08 do 22 sata). Za vrijeme trajanja te epizode kontrolisali su 398 vozača, koje su upozorili da je tokom trajanje epizoda UZBUNA, u navedenoj zoni, zabranjeno kretanje vozila čiji motori imaju normu Euro 3 i manju.


 Ekološka inspekcija vršila kontrole u Ilijašu  FOTO: KUIP

Posebno napominjemo da je KUIP omogućila građanima da prijave vrše na njima prihvatljiv način, putem dežurnih brojeva telefona, vibera ili E-mail adrese. Po svim prijavama pokrenuti su postupci inspekcijskog nadzora od strane nadležnih inspekcija, a po potrebi su formirani i timovi inspektora. Nakon provedenog postupka u skladu sa utvrđenim stanjem inspektori poduzimaju odgovarajuće, zakonom predviđene mjere, a podnosioci zahtjeva obavještavaju se o istom. Takođe, KUIP-e pokreće postupke po zahtjevu Vlade, ministarstava, kao i na osnovu zastupničkih pitanja.
 
Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će, u cilju zaštite javnog interesa, i u narednom periodu nastaviti po službenoj dužnosti vršiti intenzivan nadzor nad primjenom Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo i odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, a u slučajevima proglašenih epizoda, shodno raspoloživim ljudskim resursima, vršit će se pojačan nadzor i uvesti dežure.
Napominjemo i da je Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, prema odredbama Plana interventnih mjera, juče ukinulo epizodu „Pripravnost“ u KS za sve zone u kojima se primjenjuje Plan, osim za Ilijaš, navodi se u saopćenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.