Na naše pitanje jesu li nastavljeni pregovori sa Općinom Centar o izgradnji zgrade Centralne banke BiH na Hastahani ili dodjeljivanjem zamjenske lokacije iz Centralne banke su odgovorili:

- Na održanom sastanku 19. oktobra CBBiH je dogovorila s Općinom Centar da u što skorijem roku, ne dužem od 60 dana, osigura potrebnu dokumentaciju kojom će pružiti sigurno uvjeravanje, da se usljed potencijalne zamjene lokacija neće suočiti s novim problemima, zahtjevima drugih interesnih skupina, negativnim mišljenjima stručne javnosti i dugim rokovima potrebnim za realizaciju posla. Rok od 60 dana nije istekao, a CBBiH još nije dobila povratnu informaciju od Općine Centar.  CBBiH nije odustala od parcele u svom vlasništvu na lokaciji u ulici Kranjčevićeva, koja se naslanja na park Hastahana. U međuvremenu, CBBiH je uložila žalbu na Rješenje Općine Centar o odbijanju zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta u ulici Kranjčevićeva u Sarajevu. 

Prethodno je Općina Centar na zahtjev CBBiH, svojim dopisom od 15.10.2021. godine, dostavila informaciju o potencijalnim lokacijama (građevinskim parcelama) koje planira ponuditi CBBiH, a to su:

- Lokacija u neposrednoj blizini šoping-centra SCC,

- Lokacija neposredno uz Unitic nebodere (parking prostor),

- Lokacija u naselju Ciglane – Merhemića trg (parking prostor),

- Ranije ponuđena lokacija u Velešićima.

Na održanom sastanku u oktobru, CBBiH je zahtijevala od Općine Centar da u što skorijem roku, ne dužem od 60 dana, koji istječe 19. decembra, osigura sljedeće:

- Pisana saglasnost svih nadležnih institucija, potencijalnih interesnih skupina i stručne javnosti, da je potencijalna parcela prihvatljiva za izgradnju poslovnog objekta CBBiH (asocijacija arhitekata, Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, lokalna zajednica, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Općinsko vijeće Općine Centar, eventualno Grad Sarajevo i ostali subjekti). Garancija Općinske administracije i Općine Centar da svu prostorno plansku dokumentaciju, mogu prilagoditi i osigurati u roku od 60 dana, s obzirom na štetu zbog gubitka vremena koju CBBiH već trpi.

CBBiH je spremna razmotriti samo one ponude koje se ne temelje na hipotetičkim rješenjima nego na pravno utemeljenim odlukama donesenim od nadležnih institucija i tijela, prvenstveno Općinskog vijeća.

- U međuvremenu, CBBiH će i dalje koristiti sve raspoložive pravne mehanizme za zaštitu svojih interesa i zakonito stečenog prava vlasništva nad parcelom koja je kupljena u isključivu svrhu izgradnje poslovnog objekta, što je i ugovorom jasno definisano – kažu u Centralnoj banci BiH.