Regulatorna agencija za komunikacije objavila je Analizu dječijih i obrazovnih programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programa prilagođenih osobama sa invaliditetom u audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija u Bosni i Hercegovini. 

Analiza je pokazala da su dječiji, obrazovni, programi namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programi prilagođeni osobama sa invaliditetom izuzetno malo zastupljeni.

Analizom koja je izvršena na osnovu podataka prikupljenih od korisnika dozvola utvrđeno je da dječiji program na televizijskim stanicama čini prosječno 7 posto emitovanog programa te da više od 40 posto dječijeg programa čine animirani sadržaji, uglavnom crtani filmovi. 

Više od 85 posto dječijeg programa čine kupljeni/nabavljeni programi, a samo 14 posto dječijih programa je vlastita produkcija bh. medijskih kuća, zaključeno je. 

Također, došlo se do podatka da na radiju ima svega 1,17 posto dječijeg programa, uglavnom iz vlastite produkcije te da obrazovni program čini samo 3 posto programa emitovanog na TV, a 2 posto na radiju. Na televiziji su podjednako zastupljeni vlastiti i kupljeni obrazovni programi;

Kako se dalje navodi, program koji se bavi ili je namijenjen manjinama na televiziji čini svega 0,19 posto, a na radiju 0,06 posto, dok je program koji se bavi ili je namijenjen ranjivim grupama stanovništva na televiziji samo 0,76 posto, a na radiju 0,37 posto;

-  Posebno loša situacija je kada je u pitanju kvantitet i kvalitet programa prilagođenog osobama s invaliditetom.

Agencija će u narednom periodu preduzeti sve potrebne korake i intenzivirati obaveze u pogledu osiguravanja pristupačnosti audiovizuelnih medijskih sadržaja osobama s invaliditetom, te količini i vrsti dječijih i obrazovnih programa i programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva.