To je omogućeno modelom predinvestiranja u poticajnu stanogradnju koji od ove godine implementira Vlada Kantona Sarajevo, s ciljem pomoći mladima u rješavanju njihovog stambenog pitanja.

Na javni poziv moći će aplicirati osobe sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, starosti od 18 do 38 godina, koje nemaju riješeno stambeno pitanje.

Uvjeti za apliciranje i kriteriji za određivanje broja bodova i utvrđivanja liste reda prvenstva kandidata su propisani Odlukom koju je jučer donijela Vlada KS, a bit će objavljena u Službenim novinama KS.

Kriteriji koji će se bodovati su: stepen stručne spreme, broj članova porodičnog domaćinstva, priznati naučni rad, kulturni nastup i izložba, sportski i profesionalni uspjeh, svjetsko, evropsko i drugo javno priznanje za rezultat u radu, član porodice šehida, poginulog ili nestalog borca, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice nosioca ratnog priznanja i član porodice demobilisanog borca, stepen invaliditeta i zajedničko apliciranje bračnih ili vanbračnih partnera.   

Kako je naveo resorni ministar Enver Hadžiahmetović, mladi ljudi koji prvi put rješavaju stambeno pitanje moći će otkupiti stambene jedinice po cijeni umanjenoj za iznos koji je uložila Vlada KS, odnosno resorno ministarstvo.

- Za 15 dana istječe javni poziv zainteresovanim investitorima koji na području svih lokalnih zajednica u Kantonu imaju useljive stanove ili koji će biti useljivi do 30. juna 2022. godine da ih ponude, uz ispunjavanje predviđenih uvjeta. Investitori koji ispune uvjete potpisat će sporazume sa Ministarstvom, a Kanton će ponuđene stanove sufinansirati iznosom koji će zavisiti od njihovog broja, a maksimalno do 25.000 KM po stambenoj jedinici. Te stanove ponudit ćemo mladima koji rješavaju stambeno pitanje, a oni će sami birati gdje žele stan i u kojoj veličini, po cijeni umanjenoj za iznos koji smo mi uložili - pojasnio je ministar Hadžiahmetović.

Za realizaciju ovog programa podrške mladima, u Budžetu Kantona Sarajevo za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000 KM.

Ministar Hadžiahmetović je poručio, također, da je na snazi Zaključak Skupštine da se u ovoj godini iz budžetskih sredstava ili kroz rebalans Budžeta, ukoliko planirana sredstva nisu dostupna, u skladu sa mogućnostima, osigura i program subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih ljudi koji su već kupili stan u ovoj godini.

Istakao je i da će mladi biti pravovremeno obaviješteni o apliciranju za ovaj vid finansijske podrške, kao i o datumu raspisivanja javnog poziva za kupovinu stana po modelu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju.