Bešlija je bio jedini kandidat za tu poziciju i dobio je potrebnu većinu glasova članova Vijeća Instituta za historiju, saopćeno je iz Univerziteta u Sarajevu. Na poziciju direktora izabran je nakon v.d. mandata na koji je izabran 7. maja 2019. godine.

Govoreći o svom programu rada u naredne četiri godine Bešlija je istakao da će raditi na očuvanju statusa Instituta kao punopravne članice UNSA, s dostignutim stepenom pravne i finansijske integracije, raditi na poboljšanju uvjeta rada uposlenika i izboriti se za priznavanje specifičnosti historijske nauke kroz zakonske akte na nivou UNSA i osnivača Kantona Sarajevo.

Najavio je da će se nastaviti s kvalitetnom historiografskom produkcijom, razvojem ustanove i saradnika Instituta u naučnoistraživačkim karijerama, opravdati ulogu naučne ustanove, pripremiti i realizirati jedan od kapitalnih naučnih projekata te modernizirati rad u segmentu digitalizacije institutskih izdanja.

Također, pristupit će se indeksiranju institutskih časopisa u novim naučnim bazama podataka, inovirat će se web stranicu/FB stranicu/Instagram profil i profil Instituta na academia.edu, razvijati marketing za prodaju, osigurati pojačana vidljivost i prodaja izdanja Instituta.

Bešlija je kazao da će se razviti i online platforma u novim okolnostima rada, završiti popis vlastitih izdanja i popis bibliotečkog fonda te započeti druga faza u radu i razvoju biblioteke Instituta.

Također, u saradnji s Rektoratom UNSA i Vladom KS i podrškom ovih instanci konačno će se raditi na osiguranju uposlenicima adekvatnog smještajnog kapaciteta Instituta te pojačati međunarodna saradnja ustanove s drugim srodnim institucijama.

Bešlija je rođen 12. jula 1985. godine u Prijedoru. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 2004. godine, a 2009. godine diplomirao na Odsjeku za historiju i turski jezik i književnost na Univerzitetu u Sarajevu.

Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta UNSA upisao je postdiplomski studij iz Historije Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu na kojem je 2012. godine magistrirao s tezom "Mjere i metode za stabilizaciju osmanske vlasti u Bosni do kraja 16. stoljeća".

Doktorski studij je nastavio na istom odsjeku na kojem je 2015. godine odbranio tezu "Društveno-političke prilike u Hercegovačkom sandžaku od Žitvanskog do Karlovačkog mira 1606-1699."

Do sada je objavio jednu knjigu i 21 naučni i stručni članak iz oblasti osmanistike. Vodio je i učestvovao u sedam naučnoistraživačkih projekata.

Učesnik je i velikog broja domaćih i međunarodnih naučnih konferencija. Bavi se i prevodilačkim radom, saopćeno je iz Univerziteta u Sarajevu - Instituta za historiju.