Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH uputila je obavještenje uvoznicima opojnih droga i psihotropnih supstanci da najkasnije do 14. oktobra ove godine dostave Treći kvartalni statistički izvještaj o uvozu i izvozu opojnih droga i psihotropnih supstanci za period od 1. jula do do 30. septembra tekuće godine.

Ta obaveza propisana je Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga BiH. U dijelu koji tretira ovu oblast, navodi se da su pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom ili prometom supstanci ili biljaka dužna da dostave organu koji im je izdao dozvolu za uvoz ili izvoz tromjesečni izvještaj o količinama svake supstance i svakog preparata koje je uvezen ili izvezen, uz navođenje države porijekla i države odredišta, najkasnije 15 dana po završetku svakog tromjesečja.

U članu Zakona koji tretira dozvole za bavljenje proizvodnjom i prometom opojnih droga i psihotropnih supstanci, navodi se da se dozvola za bavljenje proizvodnjom i prometom supstanci i biljaka razvrstanih u tabele II i III (tabela II su supstance i biljke pod strogom kontrolom, a tabela III supstance i biljke pod kontrolom) može se izdati u medicinske, veterinarske ili naučne svrhe.


Izvještaj treba dostaviti Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH 

Dozvola za korištenje u industriji, odnosno u privredi tih supstanci i biljaka, u svrhe različite od medicinskih, veterinarskih ili naučnih, može se izuzetno izdati ukoliko podnosilac zahtjeva na zadovoljavajući način prikaže da može osigurati da se proizvedena roba neće moći zloupotrijebiti i da neće moći proizvesti štetne efekte, te da se kontrolirana supstanca korištena kao sastojak ne može jednostavno izdvojiti.

Bez posebne dozvole predviđene ovim Zakonom, supstance razvrstane u tabele II i III, te njihove preparate mogu da posjeduju i nabavljaju zdravstvene i veterinarske ustanove radi obavljanja svoje djelatnosti; doktori medicine i doktori stomatologije koji se ovlašteno bave tom djelatnošću, kao sastojak lijeka u količini neophodnoj za pružanje neposredne medicinske pomoći; doktori veterinarske medicine koji se ovlašteno bave tom djelatnošću - kao sastojak veterinarskog preparata radi pružanja neposredne veterinarske pomoći.