Riječ je o prilogu u kome je sadržana kompilacija izmjena Izbornog zakona BiH, odnosno, paket mjera s ciljem poboljšanja intergiteta i transparentnosti izbornog procesa u BiH.

Ukazano je kako se nikakav napredak ne može ostvariti bez njegovog usvajanja.

Podsjetili su na opredjeljenje lidera političkih stranaka istaknutih u posljednjoj sedmici novembra za područja odgovarajućeg finansiranja CIK-a i izbora, sastava i načina izbora članova biračkih odbora, jačanje inetrgiteta rukovanja glasačkim listićima...

- Evropska unija i njeni partneri su kreirali predloženi paket mjera za poboljšanje integriteta izbora kao kompilaciju trenutnih radnih materijala u sedam prioritetnih područja, također uzimajući u obzir i povratne informacije od političkih aktera. OSCE/ODIHR trenutno priprema komentare na predloženi tekst, te će na osnovu komentara eventualno biti potrebno izvršiti dodatna prilagođavanja. Predloženi paket će biti predmetom razmatranja u četvrtak ujutro, tokom sastanka članova Interresorne radne grupe sa predstavnicima EU-a, Sjedinjenih Država i OSCE-a/ODIHR-a, kao i za vrijeme predstojećih političkih sastanaka, na kojem će također prisustvovati predstavnici OSCE/ODIHR-a - stoji su materijalu upućenom strankama.

Dodaje se kako objedinjeni paket predstavlja minimum koji bi omogućio bh. institutijama i političkim strankama da započnu s ponovnim uspostavljanjem povjerenja javnosti u integritet izbornog procesa.

Paket utvrđuje nespojivost kod obnašanja više dužnosti. Uvodi mandat za izabrane dužnosnike koji ostaje na mirovanju pod određenim okolnostima:

- Jača odredbe za obaveznu pomoć relevantnih tijela na svim nivoima vlasti CIK-u.
- Proširuje se kako bi obuhvatio sve političke subjekte u smislu njihove prihvatljivosti za podnošenje zahtjeva za ovjeru za učešće na izborima.
- Nisu tretirane izmjene finansiranja CIK-a i izbora.
- Nisu tretirane izmjene kod daljeg uređenja pitanja nespojivosti u obnašanju izabrane ili imenovane dužnosti od osoba koje su služile kazne dosuđene od strane MKSJ-a, te domaćih ili stranih sudova.
- Nisu tretirane izmjene u pravcu pojašnjenja tačnog datuma izbora kada se dan izbora podudara sa vjerskim praznikom.

Poglavlje 2: Vlasti nadležne za provođenje izbora

- Stroži kriterij izbora potencijalnih članova biračkih odbora (nemogućnost učešća za ranije članove sa zadnjih opštih ili lokalnih izbora)
- Mijenja način izbora članova biračkih odbora (iz reda političkih stranaka predstavljenih u zakonodavnim tijelima sa 2/3 i reda kandidata sa 1/3)
- Uspostavljanje Centra za edukaciju tijela za upravljanje izborima (isključujući pozicije direktora i pomoćnika direktora)
- Jača odredbe o obavezama OIK-a da osiguraju obuku članova biračkih odbora i kontrolora u centrima za brojanje
- Jača odredbe o obavezama OIK-a da osiguraju konsolidaciju izbornih rezultata od strane biračkih odbora i pravilno provedu ručno brojanje i elektronsku verifikaciju.
- Uvodi odgovornost CIK-a za blagovremenu nabavku i obezbjeđenje optičkih skenera, čitača otisaka prstiju i pripadajuće tehničke opreme
- Izmjene usmjerene ka davanju ovlaštenja CIK-u da izradi podzakonske akte u slučajevima gdje se rezultati elektronskog i ručnog brojanja ne podudaraju.
- Nisu tretirane izmjene kojima bi se uvelo potvrđivanje kod izbora i imenovanja članova CIK-a u Parlamentarnoj skupštino BiH.
- Nisu tretirane izmjene na uvođenju dodatnih odgovornosti CIK-a vezanih za dostavljanje mišljenja o provedbi Izbornog zakona BiH, izdavanje publikacija i pripremanje nacrta budžeta (u skladu sa specifičnom procedurom).
- Nije tretirano pitanje poništenja izbora na biračkom mjestu u slučaju da broj biračkih listića
prevazilazi broj registrovanih birača

Poglavlje 3: Centralni birački spisak

- Uvrštene su izmjene ka daljem određivanju statusa izvoda iz Centralnog biračkog spiska kao javne isprave i obaveza da se osigura blagovremena i redovna inspekcija u svrhu integriteta
- Uvodi izvanrednu registraciju na zahtjev CIK-a kao što je propisano CIK-ovim podzakonskim aktom
- Uvrštene su izmjene ka jačanju procesa registracije za glasanje u inostranstvu, uključujući kroz evidencija pasoša izdanih od strane DKP-a, vođenja posebnih komparativnih evidencija o biračima iz inostranstva. Uvođenje elektronske prijave popraćene isprintanom verzijom elektronske prijave sa potpisom. Zamjenjuje PRP-2 sistem. Umanjuje zloupotrebu i štedi resurse.
- Razjašnjava uloge i odgovornosti nadležnih vlasti u vezi ažuriranja i vođenja Centralnog biračkog spiska (IDDEEA, MUP-ovi, opštine itd.)
- Uvodi podatke o otisku prsta kao dio Centralnog biračkog spiska

Jačanje odredbi o informacijama o boravištu

- Izjednačava aktivna i pasivna biračka prava u izbornom periodu. Onemogućava jednoj osobi da se kandiduje u jednoj izbornoj jedinici i glasa u drugoj.
- Pojašnjenje za slučajeve državljana BiH sa pravom glasa koji nisu upisani na Centralni birački spisak i mogućnost glasanja nepotvrđenim glasačkim listićima sa važećim identifikacijskim dokumentom 45 dana prije izbora.
- Dodatno razjašnjava uslove kada se glasački listić smatra nevažećim i razlikuje ih od nepopunjenih biračkih listića
- Pojašnjenje o ovjeravanju izbornih rezlutata od strane CIK-a
- Nadalje definiše proces konsolidacije izbornih rezultata
- Nisu uvrštene odredbe o ranom glasanju
- Nisu uvrštene odredbe kojim se traži od CIK-a da vodi zasebne komparativne evidencije o prebivalištu i boravištu za glasače iz inostranstva
- Nije uvrštena fotografija kao dio Centralnog biračkog spiska

Poglavlje 4: Ovjera i kandidatura za izbore

- Razjašnjava proceduru ovjere političkih subjekata
- Omogućava elektronsku prijavu za ovjeru učešća na izborima
- Povećanje broja potpisa za učešće na izborima (što se inače odrazi na trgovinu mjestima u biračkim odborima)
- Izmjena onemogućava bilo kakve promjene na kandidatskim listama nako njihove ovjere od strane CIK-a BiH, osim u slučaju očitih tehničkih pogrešaka
- Uvodi imperativnu odredbu koja definiše rokove za CIK kod finalizacije procesa ovjere
- Utvrđuje ovlaštenja CIK-a da utvrdi obrazac za ovlaštenje lica za komunikaciju sa političkim subjektima

Poglavlje 5: Vođenje izbora

- Nadovezuje se i dalje uređuje obaveze biračkih odbora da osiguraju prijem, skladištenje i blagovremenu isporuku biračkih materijala uz prisustvo policije gdje je to prikladno
- Odgovornost OIK-a da svakom birakom mjestu blagovremeno osigura optičke skenere, uređaje za otiske prstiju
- Utvrđuje obavezu predsjednika/članova biračkih odbora da budu prisutni tokom glasanja i procesa brojanja, uključujući zamjenika predsjednika/biračkih odbora na mjestima gdje je glasalo više od 350 glasača.
- Određuje ovlaštenje CIK-a da izda podzakonske akte vezane za dizajn, štampanje, kontrolu izdatih listića
- Utvrđuje obavezu da se zapisnik o radu na biračkom mjestu vodi kontinuirano, detaljno i čitko.
- Uvodi obavezu biračkih odbora kod provjere funkcionalnosti optičkih skenera i biometrijskih otisaka prstiju
- Utvrđuje ovlaštenje CIK-a da kroz podzakonske akte uredi situacije u kojima optički skeneri ne funkcionišu
- Utvrđuje upotrebu biometrijskog otiska prsta kao sredstva za provjeru identiteta birača, kao i slučajeve u kojima se takvi podaci ne mogu dati
- Uvodi gornju granicu do 3 preferencijalna glasa
- Dalje definiše proces konsolidacije izbornih rezultata od strane izbornih kontrolora
- Utvrđuje da je verifikacija izbornih rezultata konačna i obavezujuća i da se ne može poništiti.
- Uvodi mogućnost CIK-a da vrši nasumično ponovno prebrojavanje koje nije zasnovano na konkretnim prijavljenim kršenjima

Poglavlje 13: Skupštine kantona, općinska vijeća/skupštine i gradska vijeća/skupštine

- Usklađuje broj poslanika u skupštinama (gradske/općinske/kantonalne) sa odgovarajućim brojem birača sa pravom glasa, čime se prilagođava kategorizacija broja mandata po biračkoj populaciji

- Uvodi obavezu CIK-a da 90 dana prije datuma izbora dostavlja podatke o broju birača po gradu/općini/kantonu radi ažuriranja statuta radi usklađivanja broja poslanika u skupštinama sa Izbornim zakonom BiH.

- Određuje postupanje CIK-a kada dođe do nenamjernih promjena u kandidaturi propisane zakonom između štampanja glasačkih listića i dana izbora i između dana izbora i preuzimanja mandata (npr. smrt kandidata)

- Nisu tretirani vanredni izbori nisu tretirani. Vanredni izbori se održavaju kada se izabrano tijelo "raspusti u skladu sa Ustavom", čime se sprječava svako neustavno produženje mandata.