- Trenutna potraživanja općine Banovići od RMU Banovići su skoro milion konvertibilnih maraka, što čini 10 posto od izvršenja općinskog budžeta i radi se o finansijskim sredstvima značajnim za normalno funkcionisanje općinskog organa uprave. Ta potraživanja odnose se na koncesionu naknadu, komunalnu naknadu, pripadajući dio poreza na dohodak, naknadu za podzemne i nadzemne instalacije, za dežurstvo vatrogasne jedinice i usluge cisterne za vodu - naveo je Gutić.

Ističe da je imenovanjem nove Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenovana i nova Uprava RMU Banovići.

- Tada se počinju dešavati politička previranja u Općini, a Rudnik se počinje koristiti za ostvarivanje ličnih interesa pojedinaca i u svrhu političkog obračuna. Javnost treba da zna da je RMU Banovići državno preduzeće, javno dobro u kome egzistenciju ostvaruje više od 2.600 rudara, odnosno od kojeg egzistira više od 10 hiljada građana općine Banovići. Kao najveći i najvažniji privredni kolektiv u općini trebao bi doprinositi razvoju lokalne zajednice, a ne da se koristi kao instrument i alat za političke obračune. Pri tome čine se nedopustive radnje i krivična djela i niko od nadležnih institucija ne reaguje - tvrdi Gutić.

Dodaje da je njegova obaveza kao načelnika općine Banovići da u skladu sa članom 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ukaže na ove probleme, o tome informiše javnost, posebno građane svoje lokalne zajednice koju predstavlja i zastupa.

- Građani Banovića treba da znaju šta se dešava, zašto nema stipendija, podsticaja i drugih naknada koje im pripadaju. Treba da znaju šta je i ko uzrok trenutnog stanja u Općini. Na nadležnima je da reaguju jer javno dobro nije ničija babovina, to je dobro svih nas. Zato pozivam Vladu TK i resorno kantonalno ministarstvo da aktiviraju bankarsku garanciju kako bi se Općini Banovići uplatio novčani iznos koji joj pripada po osnovu koncesione naknade. Građani ne bi smjeli biti žrtva ničije samovolje - ističe Gutić i dodaje:

- Da stvar oko dugovanja RMU Banovići općini Banovići bude jasnija važno je znati da se 30 posto budžeta Općine oprihoduje od finansijskih obaveza koje Rudnik ima po osnovu koncesija, komunalnih naknada i po osnovu doprinosa i poreza na dohodak. To nisu sredstva ni načelnika, a ni političke partije kojoj načelnik pripada. To su sredstva građana, sredstva koja se koriste za izgradnju infrastrukture, za kulturu, sport, obrazovanje, podršku nevladinom sektoru, boračkim udruženjima i vjerskim zajednicama, za unapređenje života svih stanovnika u općini.

Gutić napominje da iako je RMU Banovići dužan da blagovremeno izvrši plaćanje svih obaveza prema Općini to se mjesecima ne radi.

- Samim tim ugroženo je izvršenje općinskog budžeta, a najveće posljedice trpe građani. Došlo je do kašnjenja u isplati budžetskih sredstava prema određenim korisnicima pa se blagovrmeno ne isplaćuju podsticaji za mlijeko, podsticaji za obrte u privredi, naknade za novorođenčad, stipendije učenicima i studentima, sredstva boračkim udruženjima, nevladinim udruženjima, vjerkim zajednicama i druge naknade. Najveći krivac zato je upravo RMU Banovići, odnosno Uprava Društva na čelu sa v. d. direktora Rasimom Dostovićem - zaključio je Gutić.