BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U MOSTARU

Broj: 58 0 P 195838 17 P

Mostar, 11. 01. 2019. godine

 

Općinski sud u Mostaru po sudiji Harisu Hakaloviću, u pravnoj stvari tužitelja Borisa Kordića iz Mostara, Kralja Zvonimira broj 22, zastupanog po punomoćniku Niki Batiniću, advokatu iz Mostara, protiv tuženih 1. Simurg Media d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne broj 88, zastupanog po zastupniku -  direktoru, 2. Sejada Lučkina iz Sarajeva, Zmaja od Bosne 88 i 3. Nedima Pobrića iz Sarajeva, Zmaja od Bosne 88., svi tuženi zastupani po punomoćniku Maji Sadović, advokatu iz Sarajeva, zbog klevete, v. sp 2.995,00 KM, nakon glavne i javne rasprave održane u dane 29. 11. 2018. godine i 18. 12. 2018. godine, kada je glavna rasprava i zaključena u prisustvu punomoćnika tužitelja Nike Batinića i punomoćnika tuženih Maje Sadović, dana 11. 01. 2019. godine donio je sljedeću:

PRESUDU

Obavezuju se tuženi Simurg Media d.o.o., Sejad Lučkin i Nedim Pobrić, da tužitelju na ime naknade štete zbog klevete, solidarno isplate 2.995,00 KM, sve u roku od 30 dana.

Preko dosuđenog a u dijelu tužbenog zahtjeva kojim tužitelj potražuje zakonsku zateznu kamatu na iznos od 2.995,00 KM, počev od 06. 12. 2017,godine, kao dana utuženja pa do isplate, tužba se odbacuje.

Obavezuje se tuženi da uvod i izreku ove presude, nakon njene pravomoćnosti, objave na portalu Faktor.ba na istom mjestu i položaju na portalu na kom je objavljen sporni članak.

Dužni su tuženi nadoknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 1,110,00 KM a sve u roku od 30 dana.