Javna opomena izrečena je nakon prijave koju je Uredu disciplinskog tužioca uputio Transparency International u BiH (TIBiH), a podaci pokazuju da je u najmanje 13 postupaka ovo Tužilaštvo zaključilo sporazume o priznanju krivice sa optuženim licima koje su zastupali sporni advokati.

– Tuženi je kao glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva stupio u višegodišnji poslovni odnos sa advokatima koji su u svojstvu branilaca zastupali optužena lica i njihove interese u krivičnim postupcima protiv kojih je Kantonalno tužilaštvo podiglo optužnice, pa je svojim postupanjem mogao dovesti do percipiranog ili potencijalnog sukoba interesa i eventualnih situacije koje su mogle dovesti do izuzeća Kantonalnog tužilaštva čime je počinio disciplinske prekršaje iz Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, a koje se odnosi na ponašanje koje šteti ugledu tužilačke funkcije - navodi se u prvostepenoj odluci Disciplinske komisije.

Kako navode iz TIBiH, komisija je relativizovala značaj zaključenih sporazuma o priznanju krivice, uz obrazloženje da glavni tužilac nije ključna osoba pri zaključivanju sporazuma.

- Bitno je ipak istaći i da su sporni advokati interese suprotne strane zastupali u najmanje 50 krivičnih postupaka koje je pokrenulo ovo Tužilaštvo. Kao olakšavajuća okolnost uzelo se i to da Ljubić "nikada nije ušao u vlastite prostorije koje je izdavao advokatima".

Osim za narušavanje ugleda tužilačke funkcije Ljubić je proglašen odgovornim i zbog toga što je kasnio sa donošenjem odluka na pritužbe koje su stranke upućivale na naredbe o nesprovođenju istraga. U dva slučaja na odluku se čekalo duže od godinu iako je morala biti donesena u roku od tri mjeseca. Ljubić je u svom izjašnjenju istakao da vrijeme rješavanja pritužbi nema nikakvog značaja jer je "samo 0,01 posto tih pritužbi imalo osnova". Disciplinska komisija ipak je odbacila ovo objašnjenje uz konstataciju da se rok duži od godinu ne može smatrati "razumnim rokom za rješavanje pritužbi".

- Bez obzira na sve ove okolnosti, glavnom tužiocu je na kraju izrečena javna opomena, objavljena u anonimiziranoj formi, tako da šira javnost nije dobila nikakvu informaciju o ovom slučaju. Na ovaj način nastavlja se praksa blage disciplinske politike prema nosiocima pravosudnih funkcija. Visoko sudskioi tužilačko vijeće BiH odbilo je zahtjev TIBiH da dostavi odluku drugostepene disciplinske komisije, a prvostepena odluka je objavljena na sajtu VSTV-a tek nakon što je TIBiH to zahtijevao - naveli su iz TIBiH.

Dodali su kako VSTV nastavlja sa praksom da konačne odluke u disciplinskim postupcima, pa i kad se izriču javne opomene objavljuje isključivo u anonimiziranoj formi što samo po sebi obesmišljava institut javne opomene, te da TIBiH već dugo insistira da se ovakva praksa promjeni jer ove opomene nemaju ni preventivni ni represivni karakter.

- Naprimjer, u 2018. godini od 29 izrečenih disciplinskih mjera 17 su javne i pismene opomene sudijama i tužiocima, ali VSTV krije njihova imena i konkretne informacije o počinjenim djelima. Te informacije su u nekoliko slučajeva odbili dostaviti TIBiH, uz objašnjenje da se time štiti proces donošenja odluka - istakli su iz TIBiH.