"Ne idu u školu zbog bolesti"

- Nikada nije ispravljena diskriminacija prema djeci u dobi od šest do 15 godina koja nemaju nikakvo zdravstveno osiguranje jer ne pohađaju nastavu, a sami roditelji nisu nikako osigurani. Riječ je o djeci koja u školu ne idu zbog bolesti ili su iz socijalno razrušenih porodica. Dakle, u zemlji potpisnici svih važnijih konvencija, čiji Ustav garantuje djeci pravo na zdravstvenu zaštitu, imamo djecu nevidljivu za sistem, nevidljivu za važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju - ogorčena je Kratina.

Naglašava kako je Bosna i Hercegovina ratificirala Konvenciju o pravima djeteta, te je s tim u vezi obavezna uskladiti domaću legislativu sa odredbama ove konvencije, te je još 2016. godine u Zastupničkom domu FBiH predložila izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.

Zbog neprecizno, nepotpuno i nejasno definisanog člana 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju, u praksi sve je prisutniji problem pogrešnog tumačenja ove odredbe na način da se pravo na zdravstveno osiguranje ograničava samo na djecu od rođenja do polaska u školu, kao i na djecu školskog uzrasta koja su uključena u redovno obrazovanje, isključujući iz prava djecu uzrasta od šest do 15 godina starosti koja ne pohađaju osnovno obrazovanje.

- Ovakav stav je prisutan gotovo kod svih kantonalnih nadležnih ministarstava i vlada, dok je u Tuzlanskom kantonu pozivajući se na odredbu ovog zakona, krajem 2015. godine iz ovog prava de jure isključeno 46 djece navedene starosne dobi i statusa.

Radi se o djeci koja zbog rijetkih ili hroničnih oboljenja, siromaštva, nasilja ili zloupotrebe od roditelja ili staratelja nisu nikada bila uključena u obrazovni proces ili su ga prijevremeno napustili, a pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti ni kao članovi porodice osiguranika iz razloga što im ni sami roditelji ne uživaju ovo temeljno ljudsko pravo - navedeno je, između ostalog, u obrazloženju za donošenje izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju koje je predložila Kratina.

"Problem liječenja rješavamo na osnovu nekih odluka" 

Dodaje se kako je Komitet UN-a izrazio zabrinutost da sva djeca u Bosni i Hercegovini nemaju jednaka prava pristupa zdravstvenoj zaštiti i da je velikom broju djece uskraćeno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje.

Stoga je komitet ponovio svoju raniju preporuku da Bosna i Hercegovina mora preduzeti sve neophodne mjere kako bi se osiguralo da sva djeca imaju pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, s posebnim osvrtom na djecu u ugroženim situacijama, posebno romsku djecu.

- I dalje tu djecu, odnosno, osnovni paket zdravstvenih usluga za njih rješavamo kako gdje u općinama i kantonima, na osnovu nekih odluka - kazala nam je Kratina.