- Od navedenog broja radnika, u KJU Gerontološki centar je ukupno zaposleno 67 radnika sa nižom stručnom spremom koja odgovara kadru za radna mjesta njegovateljice, spremačice i servirke u ovoj ustanovi, a za koje se u javnosti tvrdi da je kadar koji ustanovi nedostaje. Vezano za navode organa rukovođenja u ustanovi da kod određenog broja radnika postoji promijenjena radna sposobnost, ističemo da promijenjena radna sposobnost ne znači trajnu nesposobnost za rad, te naglašavamo da je rukovodstvo ustanove bilo dužno postupati u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH i radnicima sa promijenjenom radnom sposobnošću obezbijediti pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto, odnosno prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, što bi u konačnici rezultiralo odgovarajućim radnim angažmanom radnika zaposlenih u ustanovi i time imalo pozitivne efekte na sveukupno funkcionisanje KJU Gerontološki centar - navodi se u saopćenju Ministarstva.

VEZANI TEKST - Alarmantno u Gerontološkom centru, tražili pomoć i od Forte i Prvulović

Dodaje se kako je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS nije upoznato da je rukovodstvo ustanove iskoristilo sve mogućnosti predviđene radnopravnim zakonodavstvom, i posebno da je iskoristilo mogućnost predviđenu članom 108. Zakona o radu FBiH, a to je raspoređivanje radnika na drugo radno mjesto u vanrednim situacijama, što pandemija koronavirusa svakako jeste, i što je prema stavu Ministarstva svakako trebalo i moralo učiniti.

- Ističemo da navodi rukovodstva ustanove o malom broju uposlenih nisu zasnovani na činjenicama. Potrebno je istaći da se u KJU Gerontološki centar troši javni novac (novac iz Budžeta Kantona Sarajevo) koji se kroz redovno mjesečno sufinansiranje troškova rada ove ustanove i finansiranje smještaja korisnika uplaćuje KJU Gerontološki centar. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS poziva da se u vrijeme pandemije koronavirusa i evidentne ekonomske krize sredstva budžetskih korisnika troše racionalno, sa pažnjom dobrog domaćina i uz odgovarajući stručni angažman i posvećenost organa rukovođenja i upravljanja KJU Gerontološki centar - navode i dodaju:

- Nezadovoljni načinom organizacije rada u KJU Gerontološki centar,  ali vođeni ciljem zaštite interesa korisnika ustanove, te s ciljem ublažavanja negativnih posljedica lošeg rukovođenja KJU Gerontološki centar od direktora i Upravnog odbora ustanove, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS je poduzelo sljedeće:

1. Dalo saglasnost KJU Gerontološki centar da zaključi ugovore o djelu na period od tri mjeseca sa doktorom medicine, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom neurologije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom psihijatrije – jedan izvršilac, te doktorom medicine, specijalistom ortopedije – jedan izvršilac;

2. Dalo saglasnost KJU Gerontološki centar da izvrši prijem jednog radnika na radno mjesto fizioterapeut, na određeno vrijeme, a najduže do tri mjeseca;

3. Dalo saglasnost KJU Gerontološki centar za popunu radnih mjesta, i to spremačica – dva izvršioca, na period do povratka sa bolovanja odsutnih radnika, a najduže do godine dana;

4. Uputilo prijedlog Vladi Kantona Sarajevo za donošenje odluke o davanju saglasnosti KJU „Gerontološki centar“ za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme, i to njegovateljica – 3 izvršioca - navodi se.

Dodaju kako je,  posebno na navode iz medija o zabrinutosti članova porodica korisnika situacijom u KJU Gerontološki centar, formiran Stručni tim Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, koji će hitno izvršiti stručni nadzor u ovoj ustanovi.

Stručnom timu će se pridružiti i stručna lica iz JU Kantonalni centar za socijalni rad kako bi u okviru svojih nadležnosti ispitali stanje korisnika.

Kanton Sarajevo će i dalje u punom kapacitetu, a putem resornog ministarstva, Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo vršiti prava osnivača u KJU Gerontološki centar.