Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere, te o tome redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Ovaj štab zadužen je da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području FBiH i da, u slučaju pogoršanja, odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere.

Krizni štab FMZ-a će današnje zaključke s prilozima dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, te kantonalnim upravama policija.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će obavijestiti Parlament o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od širenje virusa.

Kada je riječ o naredbama, i dalje je obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske u svim zdravstvenim ustanovama (uposlenici, pacijenti i svi posjetitelji). Naložena je redukcija posjeta u zdravstvenim ustanovama u skladu s kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.

Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvene ustanove s područja kantona, dužne su da redovno revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa, prema promjeni epidemiološke situacije na području kantona ili lokalne zajednice.

Naloženo je kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, bez obzira na oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u FBiH, osiguraju u kontinuitetu rad bolničkih komisija i timova s ciljem sprečavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama.

Jedna od preporuka građanima je da u slučaju pojave nekih od respiratornih simptoma kao što su curenje nosa, bol u grlu, povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, ostanu kući te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalje upute.

Inače, u informaciji Kriznog štaba FMZ-a je navedeno da na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 29,5 slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana su incidence više od prosječne zabilježene u Posavskom (77,4), Tuzlanskom (54,47), Hercegovačko-neretvanskom (39,18) i Unsko-sanskom kantonu (30,98).

U proteklih sedam dana u FBiH je na bolničkom liječenju bilo 87 osoba zbog COVID-19, od kojih pet na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. U istom periodu zabilježeno je 17 smrtnih slučajeva.