Kako navode, upravo će se na pitanjima izmjene Ustava pokazati kome su bitne stolice, a kome država Bosna i Hercegovina.

Prema predloženim amandmanima, uvodi se mogućnost da predsjednik Federacije uz saglasnost jednog od potpredsjednika ili dva potpredsjednika bez saglasnosti predsjednika Federacije izvrše imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko ni na ovaj način nije moguće imenovati Vladu Federacije, prijedlog odluke o imenovanju Vlade u Parlament FBiH može poslati predsjednik Federacije ili jedan od potpredsjednika, u dodatnom roku koji je propisan ovim amandmanom, saopćio je NES.

Naime, u skladu sa važećim odrebama člana IV.B.2.5 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju, u roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika.

Prema prijedlogu NES-a i SBiH, ukoliko se ne postigne saglasnost za imenovanje Vlade Federacije, odluku o imenovanju Vlade FBiH donosi predsjednik Federacije uz saglasnost jednog od potpredsjednika ili dva potpredsjednika bez saglasnosti predsjednika Federacije, u roku od tri dana nakon isteka roka, koju dostavljaju Zastupničkom domu na potvrđivanje većinom glasova.

Ukoliko se odluka o imenovanju Vlade Federacije ne donese ni tada, predsjednik Federacije ili jedan od potpredsjednika u roku od tri dana od isteka roka prijedlog odluke dostavlja Zastupničkom domu na razmatranje i odlučivanje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izabrana nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Zastupnički dom Federacije.

Ukoliko Zastupnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije, postupak će se ponoviti, a rok od 30 dana počinje teći narednog dana nakon što Zastupnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije.