Predstanvici pet klubova u NSRS (SNSD, SP, DEMOS, US i NPS) uputili su 12 zaključaka sa sjednice:

- Narodna skupština RS-a konstatuje da nisu prestali razlozi zbog kojih je NSRS usvojila zaključke na 20. posebnoj sjednici održanoj 30. jula 2021. godine.
- NSRS konstatuje da su se predstavnici RS-a u institucijama BiH ponašali i djelovali u skladu sa zaključcima usvojenim na 20. posebnoj sjednici.
- NSRS traži da predstavnici RS-a izabrani u Parlament BiH predlože Zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid.
- NSRS traži od Vlade RS-a da u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o finansiranju nevladinih organizacija.
- NSRS podržava što skorije usvajanje i stupanja na snagu Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu.
 - NSRS će osnovati radno tijelo za borbu protiv korupcije u svojim aktima predvidjeti da na čelu tog radnog tijela bude predstavnik opozicije.
- NSRS traži od Parlamentarne skupštine BiH da prije svake sjednice dostavi Narodnoj skupštini sve materijale na razmatranje radi zauzimanja stavova u adekvatnom vremenskom roku.
- NSRS traži od Vijeća ministara BiH da prije svake sjednice dostavi sve materijale Vladi RS-a na razmatranje radi zauzimanja stavova u adekvatnom vremenskom roku.
- NSRS traži od Predsjedništva BiH da prije svake sjednice dostavi sve materijale predsjedniku RS-a radi zauzimanja stavova u adekvatnom vremenskom roku.
- NSRS smatra da je u skladu sa zaključcima sa 20. posebne sjednice, da predstavnici RS-a u Parlamentu BiH, Vijeću ministara i Predsjedništvu BiH mogu da prisustvuju sjednicama, ali na način da u svom odlučivanju uvažavaju stavove i odluke NSRS-a, Vlade RS-a i predsjednika RS-a.
 - NSRS predlaže predsjedniku RS-a da uputi ponovni poziv predstanvicima institucija i drugih konstitutivnih naroda iz FBiH za razgovor i dijalog o mogućim rješenjima za prevazilaženje trenutne krize u BiH.
- NSRS ostaje pri stavu da BiH može egzistirati samo na bazi Ustava BiH i dogovora između dva entiteta i tri konstitutivna naroda

Ukoliko se ovi zaključci usvoje, stupit će na snagu narednog dana od dana donošenja.