Rušenje betonskog zida i betonske kanalice naredila je Federalna uprava za inspekcijske poslove.

U rješenju inspekcije je obrazloženo između ostalog da je JP Autoceste FBiH, kao investitor, izgradio betinski zid, kanalicu i nasip ispred parcele koja pripada Kasumoviću mada u glavnom projektu autoceste Zenica-Sarajevo nije bila predviđena njegova izgradnja. Izvođač je bila firma Euro-asfalt.

Nadalje su inpektori utvrdili da Autoceste FBiH nisu zatražile odobrenje za građenje od JP Ceste FBiH kao nadležnog upravitelja magistralnih cesta, a što su morali jer je u pitanju ugrožavanje nesmetanog i sigurnog odvijanja saobraćaja na magistrali.

Sve to je, navedeno je, u suprotnosti sa odredbama Zakona o cestama FBiH.

U inpekcijskom rješenju se, osim Autcesta FBiH i Cesta FBiH, navodi i Kasumović kao "subjekat nadzora".