Prihvaćena je i informacija o ovom kreditu kao osnovi za vođenje pregovora, te zadužena federalna ministarstva finansija te rada i socijalne politike da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa IBRD-om i utvrđivanju konačnih uslova zaduženja.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Riječ je o projektu koji se sastoji od dvije komponente, a namijenjen je provođenju mjera za ublažavanje pandemije COVID-19. Prva komponenta će omogućiti povećanje upošljavanja puterm javnih poziva Federalnog zavoda za zapošljavanje kao što je upošljavanje mladih, zatim teško upošljivih kategorija, i žena, samozapošljavanje, upošljavanje novoneuposlenih, a u skladu s Planom i programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Druga se odnosi se na povećanje formalnog zapošljavanja u privatnom sektoru cilciljnih grupa radi očuvanja integriteta finansijskih fondova javnih službi za zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje, kako bi djelimično bili pokriveni izdaci izazvani naglim porastom novoprijavljenih nezaposlenih osoba u vrijeme pandemije.