Sukladno članku 8. stavka (2) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, novi koronavirus smatra se zaraznom bolesti, čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, te će biti poduzete sve mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti koje su regulisane Zakonom.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će akt kojim će se Vlade Federacije BiH obratiti Vijeću ministara BiH i zatražiti da nadležna državna ministarstva i tijela BiH budu intenzivnije uključena u koordiniranje aktivnosti i mjera na sprečavanju i suzbijanju novog koronavirusa na teritoriji Bosne i Herecgovine, te razmotre i mjere predložene od strane Stručnog savjetodavnog tijela za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, a čije je izvršenje u nadležnosti državnih institucija.

Fereralno ministarstvo zdravstva zaduženo je da, nakon sagledavanja stanja u kliničkim centrima u Federaciji BiH, informira Vladu Federacije BiH o potrebi nabavke respiratora s pripadajućom opremom, te druge zaštitne opreme, s naglaskom na uspostavu karantena na teritoriji FBiH, sukladno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Ovom ministarstvu, kao i Zavodu za javno zdravstvo FBiH, naloženo je da, u okviru svojih nadležnosti, kontinuirano prate kretanja novog koronavirusa i da, u saradnji sa nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, osiguraju poduzimanje preventivnih i protivepidemijskih mjera s ciljem sprečavanja nastanka i suzbijanja širenja ove zarazne bolesti.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je 21. januara izdao saopćenje s preporukama za stanovništvo, nakon čega je uspostavljena svakodnevna intenzivna komunikacija između Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u BiH.

Također, ostvareni su kontakti i sa drugim nadležnim institucijama i ustanovama, prvenstveno Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Graničnom službom BiH.
Sukladno preporukama SZO, mjere koje se provode u FBiH primarno su fokusirane na rano otrkivanje bolesti izazvane ovim virusom s ciljem brze izolacije i provođenja daljnjih mjera radi sprečavanja širenja infekcije.

Izvršen je epidemiološki nadzor u kineskoj firmi angažiranoj na izgradnji Koridora Vc na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U nedjelju 26. januara poslana je prva instrukcija Graničnoj policiji BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, vezano za praćenje domaćih i stranih državljana koji dolaze u BiH, a posebno Wuhana, provincije Hubei, kako bi bili uzeti podaci o tome gdje će i u kojem periodu boraviti, te davanja pismenih preporuka kako da se ponašaju i kome da se jave ukoliko dobiju neki od simptoma koji bi mogao ukazivati na moguću infekciju koronavirusom.

Preporuke na lokalnom i engleskom jeziku su poslane Graničnoj službi BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Nešto inovirana instrukcija, uz preporuke, poslana je Ministarstvu civilnih poslova BiH kako bi bila proslijeđena Graničnoj policiji BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Zavod za javno zdravstvo FBiH izradio je instrukciju za zdravstvene djelatnike koja, između ostalog, sadrži definiciju slučaja, upravljanje sumnjivim slučajem, te principe strategije prevencije i kontrole infekcije u bolničkim kapacitetima s pacijentom sumnjivim na novi koronavirus.

Instrukcija je 27. januara, putem Federalnog ministarstva zdravstva, dostavljena kliničkim centrima u FBiH, od kojih je zatraženo da hitno poduzmu potrebne aktivnosti za pripremu primanja pacijenata sa sumnjom na bolest izazvanu ovim virusom.

Ovu instrukciju je 29. januara Zavod za javno zdravstvo FBiH poslao svim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, a putem Federalnog ministarstva, 30. januara i svim kantonalnim ministarstvima zdravstva.

Sa Uredom SZO u BiH dogovoreno je slanje uzoraka sumnjivih slučajeva na analizu u jedan od referentnih laboratorija u Evropi, te se dogovora dobijanje testove za potvrdu eventualnih slučajeva i u laboratorijama u Federaciji BiH.

Federalni ministar zdravstva je 30. januara imenovao Koordinaciono tijelo za praćenje pojave novog koronavirusa, što je isti dan to putem dopisa preporučeno i kantonalnim ministarstvima zdravstva.

Također, predloženo je kantonalnim ministarstvima zdravstva da odmah pristupe analizi stanja zaštitne i druge medicinske opreme, strategije prevencije i kontrole infekcije u bolničkim uvjetima, te u skladu s tim pristupi hitnoj nabavci.

Također, 30. januara održan je sastanak Stručnog savjetodavnog tijela Federalnog ministarstva zdravstva za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, kao i direktora kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Stručno savjetodavno tijelo donijelo je više zaključaka, a jedan od njih je mogućnost uvođenja viznog režima kako bi bio kontroliran ulazak u zemlju. Za državljane BiH koji se vraćaju iz ugroženog područja Kine, kao i za Kineze koji rade u BiH, predložena je samoizolacija i kontrola nadležnog epidemiologa narednih 14 dana.

Našim držvljanima je preporučeno da ne putuju u Kinu.

Među zaključcima je i taj da svi kantonalni zavodi za javno zdravstvo trebaju dostaviti broj telefona dežurnog epidemiologa koji će biti operativan 24 sata svaki dan.