Zgrada prijateljstva Grčke i BiH u Sarajevu večeras će biti osvijetljena povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa.

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (IDDR) obilježava se 13. oktobra i predstavlja globalnu platformu za povećanje svijesti, razmjenjivanje znanja i poticanje aktivnosti na promoviranju Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015 – 2030., globalne kulture sigurnosti i smanjivanja rizika od katastrofa, uključujući njihovo sprječavanje, ublažavanje i pripremljenost.

Sendai okvir, koji ima četiri prioriteta i sedam ciljeva je međunarodni dokument globalnog karaktera kojeg je usvojilo 187 zemalja članica UN na Svjetskoj konferenciji 2015. godine u Sendaiju u Japanu koji je prihvatila Generalna skupština UN-a.

Među državama koje su na konferenciji prihvatile Sendai okvir je i BiH, a ovogodišnji fokus IDDR-a usmjeren je na cilj C, koji je vezan za smanjenje ekonomskih gubitaka uvjetovanih nesrećama i katastrofama.

U proteklih 20 godina na globalnom nivou zbog nesreća i katastrofa više od 1,35 miliona ljudi izgubilo živote kao rezultat ranjivosti i izloženosti prirodnim opasnostima, više od četiri miliona ljudi je bilo raseljeno i ostavljeno bez domova, povrijeđeno ili u potrazi za pomoći, prouzrokujući 314 milijarde američkih dolara direktne štete, a procjenjuje se da su ekonomski gubici mnogo veći.

Izvještaj "Ekonomski gubici, siromaštvo i katastrofe 1998-2017" navodi da gubici uzrokovani katastrofama više pogađaju zemlje s niskim i nižim srednjim dohotkom i na taj način najviše pogađaju ranjivu populaciju, uključujući žene i djecu, osobe sa invaliditetom i starije osobe.

Koncept smanjenja rizika od katastrofa (DRR) je od izuzetne važnosti za BiH, čija je ranjivost na nesreće i katastrofe svakodnevno prisutna, a naročito je došla do izražaja tokom 2014. godine, kada je osim gubitka ljudskih života nastala velika materijalna šteta ostavivši neizbrisivi trag na održivi razvoj zemlje.

BiH još uvijek je izložena brojnim rizicima od katastrofa, procjene rizika pokazuju da gotovo 500.000 ljudi živi u područjima izloženim rizicima od katastrofa, a 91 općina značajno je izložena opasnostima od poplava i klizišta.

- To je pokazatelj da posljedice nesreća i katastrofa značajno usporavaju napore BiH za postizanje ciljeva održivog razvoja i ograničavaju mogućnosti investiranja u zdravstvo, obrazovanje, asocijalnu zaštitu i druge važne javne potrebe - istaknuto je u saopćenju iz Ministarstva sigurnosti BiH.

To ministarstvo u saradnji s nadležnim državnim i entitetskim institucijama, partnerskim međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijima, kroz više regionalnih i bilateralinih projekata poduzima različite aktivnosti na smanjenju rizika od mogućih katastrofa i poboljšanju pripremljenosti za odgovor na nesreće.

To se čini s ciljem sprečavanja ili smanjenja budućih gubitaka od katastrofa i kako bi koncept smanjenja rizika od katastrofa bio integriran u sve društvene i ekonomske sektore za stvaranje sigurnijeg i prosperitetnijeg okruženja bh. građane.