Riječ je o Zakonu o notarima, Zakon o registraciji poslovnih subjekata, Zakonu o stvarnim pravima, Porodičnom zakonu, Zakonu o nasljeđivanju i Zakonu o zemljišnim knjigama.

Izmjene i dopune su predložene s ciljem provedbe presuda Ustavnog suda Federacije BiH koji je ocijenio da pojedine odredbe ovih šest zakona nisu usuglašene sa Ustavom FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Izjašnjenje o inicijativama 

Vlada FBiH je razmatrala inicijativu za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Pale, a kojom je tražena dopuna člana 12a. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Riječ je o članu koji uređuje izračun prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave. Vlada smatra da bi realizacija inicijative za povećanje sredstava Općini Pale i drugim jedinicama lokalne samouprave na koje bi se odnosio novi kriterij u raspodjeli prihoda uzrokavala smanjenje prihoda ostalih jedinica lokalne samouprave, što mora biti praćeno adekvatnim analizama predlagača izmjene propisa, pravne i analize efekata povećanja i smanjenja sredstava svim jedinicama lokalne samouprave i posljedicama po budžet zbog njene primjene.

Federalna vlada je mišljenja da je navedena odredba člana 2. stav (1) tačka 1.6 Zakona o ministarskim i vladinim i drugim imenovanjima FBiH precizna, jasna i da njena provedba nije upitna, te da ne postoji potreba za njenim autentičnim tumačenjem, kako je to traženo inicijativom predsjedavajuće Općinskog vijeća Općine Bosanska Krupa Elvire Mehić.

Izmijenjena uredba o verificiranju stare devizne štednje

Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH kojom je propisano da period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.10.2020. i traje do 30.11.2020. godine, a nadležna agencija dužna je završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2020. godine.

Izmjenom Uredbe omogućeno je starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje, čime će biti direktno izbjegnuti troškovi po osnovu dokazivanja visine potraživanja po tom osnovu u sudskom postupku.

Uredba o procjeni utjecaja propisa

Federalna vlada je donijela Uredbu o procjeni utjecaja propisa, koja uređuje način i postupak provođenja procjene utjecaja propisa (isključivo prednacrta i nacrta zakona) po kojima postupaju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije, kao obrađivači, u postupku izrade prednacrta, odnosno nacrta zakona koje predlaže Vlada, kao i mjerodavnost Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima Europske unije, te i nadzor nad njezinom provedbom.

Donošenjem ove uredbe, Ured za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima EU dobija ključnu ulogu u davanju mišljenja na provedenu procjenu utjecaja propisa, obzirom da su sada obrađivači propisa obvezni uz tekstove prednacrta i nacrta zakona, koje dostavljaju na mišljenje ovom uredu, dostavljati i popunjen obrazac za procjenu utjecaja propisa.

Informacija o izdavanju rješenja mikroproizvođačima energije

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) u vezi sa izdavanjem rješenja mikroproizvodačima iz obnovljivih izvora energije.

Ovaj operator je zadužen da obustavi postupke zaključivanja predugovora za otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama s potencijalnim privilegovanim proizvođačima, zaključivanja ugovora za otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama s privilegovanim proizvodačima, zaključivanja ugovora za otkup električne energije s mikroproizvodačima, osim za postrojenja u probnom radu, do 30.11.2020. godine.

Operator za OIEiEK je obavezan i da, u roku od sedam dana, sva do sada izdata rješenja o mikroproizvodačima, kao i sve eventualno sklopljene ugovore potpisane na osnovu rješenja koje je donio, dostavi Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH su zaduženi da obave uvid i analizu ovih dokumenata, te da o tome informišu Vladu Federacije BiH, s prijedlogom mjera za daljnje postupanje, a Operator za OIEiEK da ažurira podatke na svojoj internet stranici.

Ostale odluke i zaključci

Vlada FBiH je dala saglasnost na izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o provedbi Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017.-2020. i o utrošku grant sredstava za 2018. i 2019. godinu.

Danas je usvojen izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o provedenoj kontroli namjenskog utroška dodijeljenih grant sredstava iz Posebnog fonda Razvojne banke FBiH i novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, po odlukama Vlade FBiH od 13.7.2017. godine, 7. 6.2018. godine i 12.12.2018. godine.

Usvojena je i informacija o potpisivanju Dodatka Ugovoru o institucionalnoj saradnji na provedbi donatorskog projekta koji finansira Vlada Kraljevine Norveške i data saglasnost Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za potpisivanje Dodatka ugovoru o institucionalnoj saradnji s Norveškom upravom za mapiranje i Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

Vlada je prihvatila mišljenja Federalnog zavoda za programiranje razvoja i dala saglasnosti na Okvir saradnje za održivi razvoj između Ujedinjenih nacija i BiH 2021. - 2025. i Program za BiH 2021. - 2025. (UNDP CPD).

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je Skupštini BNT-TMiH d.d. Novi Travnik dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Emira Letića i Lejle Skopljak za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za članove Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje danas su, uime Vlade FBiH, imenovani Mersudin Šećerović, Renato Škrobo, Goran Čerkez, Mervana Hadžimurtezić i Murat Baručija.

Danas je za učestvovanje u radu i odlučivanju na Skupštini Union banke d.d. Sarajevo Vlada opunomoćila Maju Vanjek, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.