Pregovarački tim Vlade Unsko-sanskog kantona (USK) je danas nakon analize zahtjeva sindikata obrazovanja i dosadašnjih dešavanja u pregovaračkom procesu, predložio Kantonalnoj vladi da prihvati zahtjev sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja za izjednačavanjem prava sa ostalim budžetskim korisnicima, u smislu potpunog izjednačavanja plata uposlenih u obrazovanju sa platama zaposlenih u organima državne službe, shodno odgovarajućoj stručnoj spremi.

- Pregovarački tim smatra potrebnim, da u interesu učenika i otpočinjanja školske godine, Vlada Unsko-sanskog kantona treba uložiti maksimalan napor u cilju postizanja sporazuma sa sindikatima - navedeno je u saopćenju članova Pregovaračkog tima Vlade USK, koji čine kantonalni ministri Asim Dizdarević, Adnan Alagić, Nermina Ćemalović, Vedran Prša, Damir Omerdić i Nermin Kljajić.

Vladi je predloženo da nastavi pregovore sa sindikatima obrazovanja i ponudi osnovicu za platu u identičnom iznosu sa utvrđenom osnovicom zaposlenih u organima državne službe, tj. u iznosu od 302 KM.

Također je sugerisano i izjednačavanje koeficijenata stručne spreme zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju sa zaposlenima u organima državne službe, preciznije izjednačavanje osnovnih plata uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju prema stepenu obrazovanja (srednja stručna sprema, viša stručna sprema i visoka stručna sprema) sa osnovnim platama uposlenih u organima državne službe prema stepenu stručne spreme, kao i priznavanje prava na novčani dodatak na platu na ime minulog rada.

Istaknuto je kako bi se prihvatanjem zahtjeva sindikata za izjednačavanjem njihovih prava iz radnog donosa sa ostalim budžetskim korisnicima, ispravila dugogodišnja nepravda u različito isplaćivanim platama po pitanju nejednake osnovice i nejednakih koeficijenata stručne spreme.