Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila svoj Program rada za 2020. godinu, koji je rađen na osnovu usvojenih sektorskih strateških dokumenata, Programa ekonomskih reformi FBiH 2020-2022, Reformske agende za period 2018-2022. i godišnjih planova rada federalnih ministarstava dostavljenih na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

Programom su definisani strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini provoditi federalna ministarstva kako bi doprinijela provedbi ovih ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava.

Strateški ciljevi i programi Vlade FBiH u 2020. godini vezani su za daljnje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije i jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Prioriteti Vlade FBiH u 2020. godini će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine. Federalna vlada će, u saradnji sa drugim nivoima vlasti u BiH, raditi na evroatlantskim integracijama s ciljem osiguranja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

Program rada pripremljen je u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, koji je Vlada FBiH donijela 2014. godine, kojom su propisani postupak planiranja, obrasci i vremenski okvir provođenja procesa izrade planova i izvještaja.

Uredba definiše obavezu svih federalnih ministarstava da donose trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i godišnje izvještaje o radu. Ona uređuje i postupak izrade i usvajanja planova i izvještaja o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije BiH.

Program rada Vlade FBiH za 2020. godinu bit će upućen Parlamentu FBiH.