- Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo zaprimilo je akt Federalnog ministarstva zdravstva u kojem je navedeno da nijedna zdravstvena ustanova u Federaciji BiH nema rješenje za obavljanje mikrobiološke djelatnosti, laboratorijske izolacije i identifikacije uzročnika zaraznih bolesti, a samim tim ni za testiranje na koronavirus.

Iz Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo pozvali su sve javne i privatne zdravstvene ustanove s područja Kantona Sarajevo, koje obavljaju laboratorijsku dijagnostiku, da Federalnom ministarstvu zdravstva dostave dokumentaciju za verifikaciju mikrobiološke djelatnosti - navodi se, između ostalog, u Mesihovićevom dopisu koji je objavio portal Klix.

KCUS u svom pojašnjenju kojeg potpisuju šefica OJ Kliničke mikrobiologije prof. dr. Amela Dedeić-Ljubović i direktorica Dijagnostičkih disciplina prof. dr. Sandra Vegar-Zubović, navodi:

- Pružanje zdravstvenih usluga od značaja za javno zdravstvo nije dozvoljeno privatnim zdravstvenim ustanovama, posebno ustanovama koje nisu u sistemu referalnih laboratorija sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO). 

Infekcija uzrokovana SARS-CoV-2 (COVID-19) ima javno-zdravstveni značaj i dijagnostika se mora obavljati u ustanovama čiji je osnivač država. Kliničke mikrobiološke laboratorije su registrovane za rad sa infektivnim agensima, jer imaju uspostavljen sistem biosigurnosnog nadzora. On podrazumijeva mjere tehničke i lične zaštite, utrenirano osoblje za rad sa ovakvim patogenima, te sigurno odlaganje o uništavanje infektivnog otpada. Privatne mikrobiološke laboratorije ne ispunjavaju ove uvjete, te je rad sa patogenim agensima kao što je ovaj, rizik za cijelu populaciju - objašnjavaju u KCUS-u.

Svjetska zdravstvena organizacija je od početka dijagnostiku COVID-19 stavila na nivo referalnih mikrobioloških laboratorija kako bi osigurala kvalitetnu i pozdanu dijagnostiku.

- Ovo je osigurano na način da sve referentne laboratorije podliježu eksternoj kontroli kvaliteta, koja se provodi slanjem određenog broja negativnih i pozitvnih uzoraka na retestiranje u imenovane referentne laboratorije Svjetske zdravstvene organizacije - navode iz KCUS-a.