- Ge­ne­ral­no, gle­da­ju­ći ka­ko se stva­ri kre­ću u ve­zi sa vak­ci­nom i da će vje­ro­vat­no pre­ći u vak­ci­nu se­zon­skog ka­rak­te­ra ko­ja će no­si­ti pre­po­ru­ku za po­je­di­ne cilj­ne gru­pe, kao što je slu­čaj sa onom pro­tiv gri­pa, vje­ro­vat­no će tim ka­te­go­ri­ja­ma bi­ti to pre­po­ru­če­no i vje­ro­vat­no ćemo ima­ti si­tu­a­ci­ju u ko­joj će po­je­di­ni, s na­mje­rom da za­šti­te zdra­vlje, htje­ti da se vak­ci­ni­šu. Pri­pre­ma­mo iz­mje­ne i do­pu­ne za­ko­na o za­šti­ti sta­nov­ni­štva od za­ra­znih bo­le­sti gdje će i za­kon­ski bi­ti uokvi­re­na vak­ci­na­ci­ja pro­tiv vi­ru­sa ko­ro­na. Ima­li smo, po tom istom za­ko­nu, upo­ri­šte to­kom van­red­ne si­tu­a­ci­je, ali s ob­zi­rom na to da će to vje­ro­vat­no pre­ći u re­dov­no sta­nje, mo­ra bi­ti ta­ko i pla­ni­ra­no - kazao je Šeranić za Glas Srpske.

Odgovorio je i da će, vjerovatno, vakcinacija protiv koronavirusa ići u pravcu sezonske vakcine.

- Još se, sa aspekta proizvodnje, gleda način kako pristupiti proizvodnji i vakcini koja će u jednoj dozi moći odgovoriti zbog viđene potentnosti u mutiranju virusa. Ne treba razmišljati o broju doza - dodao je ministar zdravlja RS-a.

Između ostalog je ukazao da geopolitičke stvari, poput invazije Rusije na Ukrajinu, utiču na sve, pa će uticati i na tržište lijekova i nabavku vakcina, ali da RS u ovom trenutku ima određene količine sinofarm vakcine s rokom trajanja do 2023., kao i doze ostalih vakcina koje može koristiti u narednom periodu.

Oko 95 posto stanovnika RS-a ima antitijela, a Šeranić je istakao da je dobro što imaju te podatke, ali da oni nisu razlog zbog kojih bi trebalo skinuti zaštitne maske ili prestati razmišljati o rizicima.