Tako su rukovodioci institucija Kantona Sarajevo zaduženi da organizuju poslove uz prisustvo što manjeg broja uposlenika na radnom mjestu u isto vrijeme, i da u skladu sa naredbama federalnih i kantonalnih kriznih štabova skrate radno vrijeme u periodu od 09 - 13 sati, a tamo gdje priroda posla i proces rada zahtjeva, organizuju dežurstva u skladu sa stvarnim potrebama.