Naime, prema zaključku Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, 45. radna sjednica Skupštine bit će održana u zadnjoj sedmici novembra a pored tačke koja obuhvata Informaciju o smrti djevojčice iz Kaknja, razmatrat će se i Nacrt Budžeta KS za 2022. godinu, kao i Nacrt Zakona o njegovom izvršavanju.

Na istoj sjednici Skupština će se izjašnjavati i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, te o Prijedlogu odluke o zajedničkom izvršavanju nadležnosti sa Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt programa rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata IKRE za 2022. godinu su tačke dnevnog reda ove sjednice.

Nastavak 44. sjednice Skupštine KS koja je prekinuta prošle sedmice bit će održan u srijedu 17. novembra 2021. godine.