Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o šumama KS po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti KS u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, također po skraćenom postupku, te izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u KS.

Bit će analizirano i mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Pred zastupnicima je i nekoliko odluka koje se tiču izbora predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS, kao i imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja KS.

Također, na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje KS za 2021. godinu, te nekoliko odluka o kupoprodaji stambenih objekata u naseljima Šip, Vogošća i Buća Potok.

Očekuje se i razmatranje nekoliko izvještaja o radu i finansijskom poslovanju institucija kulture za 2019. godinu: Narodno pozorište, Sarajevska filharmonija, Pozorište mladih, Kamerni teatar 55, MES-a, Muzej Sarajeva, Historijski arhiv Sarajevo, Biblioteka Sarajeva, BKC-a, Muzej "Alija Izetbegović" i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2019. zastupnicima će podnijeti i KJKP RAD, JP Televizija Kantona Sarajevo te Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom KS za period 2015-2020.godina, koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, te izvještaj Ministarstva saobraćaja KS o broju dopunskih taksi oznaka u 2020. godini.

Pred zastupnicima je i nekoliko informacija i to o procesu reforme obrazovanja, stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za septembar 2020. godine, te informacija o radu policijskog komesara Uprave policije MUP-a KS za period juli-septembar 2020. godine.