Ministarstvo javne uprave (MJU) bi do 15. septembra trebalo da objedini podatke o tome koliko se zaposlenih u javnom sektoru (centralni i općinski nivo) prijavilo za sporazumni prekid radnog odnosa uz isplatu otpremnine. To je saopćeno podgoričkim Vijestima iz resora kojim rukovodi ministrica Suzana Pribilović.

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz otpremnine svim organima na centralnom i lokalnom nivou upućen je 23. jula, a zainteresovani su do 30. augusta mogli starješinama institucija u kojima rade da podnesu zahtjev.

-U toku je prikupljanje podataka koliko je zainteresovanih zaposlenih na centralnom i lokalnom nivou za sporazumni prekid radnog odnosa. Očekujemo da ćemo ove podatke od organa objediniti do 15. septermbra- rečeno je iz MJU.

Iako je rok za podnošenje zahtjeva bio 30. avgust ove godine zaposleni mogu da podnesu zahtjev tokom važenja Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, odnosno do 31. decembra 2020. godine.

Iz MJU su objasnili da na osnovu procjene zainteresovanosti zaposlenih i raspoloživosti novca, organ/institucija može raspisati novi javni poziv tokom trajanja važenja odluke. 
Prema odluci, novac za isplatu otpremnine zaposlenih isplaćuju se iz budžeta organa, odnosno institucije koja je dio javnog sektora, a ako se novac ne može obezbijediti iz budžeta državnog organa, organa državne uprave, suda, državnog tužilaštva, fonda ili drugog organa osnovanog u skladu sa zakonom ona se može isplatiti iz sume koju je Ministarstvo finansija opredijelilo u budžetu za 2019. godinu za ovu namjenu u iznosu od 2,7 miliona eura.

4.800 eura bi bila prosječna otpremnina za zaposlenog koji ispunjava uslov za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju dvije godine, dok su u slučaju ostvarenja maksimalne otpremnina na osnovu 30 ili više godina radnog staža, otpremnina bila u prosjeku oko 12.000 eura. To je procjena Ministarstva finansija.

-Taj novac je jednim dijelom obezbijeđen iz Sektorske budžetske podrške koji je Evropske komisije za reformu javne uprave opredijelila Crnoj Gori- pojasnili su u MJU. 

Vladinom odlukom je definirano da se za otpremninu može prijaviti zaposleni koji ima najmanje šest godina radnog staža od kojih poslednju godinu u javnom sektoru.

-Zaposleni može da ostvari pravo na otpremninu u visini do 50 odsto mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može da bude veći od 15 bruto zarada zaposlenog. Zaposlenom koji ispunjava uslove za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dvije godine može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada.   Visina bruto zarade određuje se kao prosječan iznos posljednje tri bruto zarade koje su zaposlenom pripadale prije isplate otpremnine- kazali su u MJU.

O isplaćenim otpremninama MJU će voditi evidenciju i objavljivati na zvaničnoj internet stranici MJU. 

Shodno odredbama Zakona o radu i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, zaposIeni kome prestane radni odnos na osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa, a ostvari pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru u periodu od pet godina od dana sporazumnog prestanka radnog odnosa. 

Ograničenje se neće odnositi na zaposlenog koji vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine.

Iz MJU su kazali da su u skladu sa Planom optimizacije od 2018. do 2020. ranije pozvali sve državne institucije da sprovedu anketu među zaposlenima o zainteresovanosti za sporazumni prestanak radnog odnosa uz otpremnine.

-Prema podacima kojima raspolažemo, a na osnovu podataka koje su dostavili oni organi koji su sproveli anketu, ukupno 1.153 zaposlenih na centralnom nivou zainteresovano je za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine. Što se tiče zainteresovanih na lokalnom nivou, prema anketama koje su u međuvremenu sprovedene, raspolažemo podatkom da je na lokalnom nivou, 826 lica izrazilo interesovanje od početka primjene plana pa do kraja marta ove godine-kazali su u MJU.

Smanjenje broja zaposlenih uslov za pomoć Svjetske banke državnoj kasi

Rješenja o isplati otpremnina koja su sadržana u Vladinoj odluci pripremljena su u saradnji sa ekspertskim timom Svjetske banke(SB). Smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru je jedan od ključni uslova na kojima insistira SB da bi državi odoborila drugu garanciju uz koju Vlada može obezbijedit novac koji nedostaje državnom budžetu.

Tokom redovnog proljetnog zasijedana SB i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) kojem je prisustvovala i crnogorska delagacija u aprilu ove godine saopšteno je da bi ta garancija mogla da bude odobrena krajem ove ili početkom naredne godine. Vrijednost garancije je 80 miliona eura.